Statiner standard ved diabetes?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Behandling med simvastatin reduserte forekomsten av hjerte- og karsykdommer med 25 % blant diabetikere.

Pasienter med diabetes mellitus har økt risko for hjerte- og karsykdommer. Deres serumkolesterolnivå er på linje med normalbefolkningens. Likevel ser det ut til at flere blant diabetikere har nytte av kolesterolsenkende medikamenter.

Nesten 6 000 pasienter med diabetes har deltatt i en placebokontrollert studie av simvastatin (1). Sammenliknet med placebogruppen hadde diabetikerne som fikk simvastatin omkring 25 % færre tilfeller av hjerteinfarkt i løpet av fem år. Det var også signifikant færre som fikk hjerneslag og som trengte revaskularisering. Gjennomsnittsalderen var 62 år, og de aller fleste hadde type 2-diabetes. Forfatterne konkluderer med at alle diabetikere bør vurderes for statinbehandling, uavhengig av serumkolesterol.

– Statiner reduserer risikoen for kardiovaskulære hendelser relativt sett like mye hos diabetikere som hos ikke-diabetikere, sier Kåre Birkeland ved Aker universitetssykehus. – Fordi risikoen for slike hendelser er 3 – 5 ganger økt hos diabetikere i forhold til ikke-diabetikere, er den absolutte gevinsten høyere ved diabetes. Mange pasienter med type 1-diabetes, og kanskje 20 – 30 % av de med type 2, har ikke andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Det er tidligere vist også hos diabetikere at dersom risikoen i utgangspunktet er lav, har statinbehandling ingen signifikant effekt på antallet kardiovaskulære hendelser. Diabetikere bør derfor fortsatt vurderes individuelt.

Anbefalte artikler