Les mer om …

Artikkel

Utdanning – livslang læring

Medisinstudiet har gjennomgått flere reformer de siste årene, med blant annet større vekt på gruppebasert undervisning og klinisk praksis. Turnustjenesten, som jo ble innført for å gi kandidater praktisk erfaring før autorisasjon som lege, kan bli enda viktigere i fremtiden fordi tilgangen på praktiske oppgaver i studiet kan bli for knapp. Bruk av Internett åpner for nye muligheter for læring, også i videre- og etterutdanningen av leger.

Sykehus og legepraksis som læringsarenaer

Praksisbasert legeutdanning til beste for alle

Selvrapportert ferdighetsnivå i praktiske prosedyrer etter turnustjeneste i distrikt

Selvrapportert ferdighetsnivå i praktiske prosedyrer etter ny og etter gammel studieordning i Trondheim

Studentenes evaluering av utplassering i allmennmedisin på Vestlandet

Internett og fjernundervisning som hjelpemiddel i videreutdanningen

Undervisning i klinisk kommunikasjon for medisinstudenter i Norge

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare – en evaluering

Samtalegrupper for medisinstudenter

Arbeidsmiljø og helse

Helsen i ung voksen alder og arbeidsmiljøet gjennom yrkeslivet betyr mer for menns helse i 50-årene enn det livsstilsfaktorer gjør. Dette er noen av resultatene fra en landsrepresentativ intervjuundersøkelse av menn født i 1946. En annen kohortundersøkelse viser at arbeid i tunneler gir økt risiko for kronisk obstruktiv lungesykdom.

Livsstil, arbeidsmiljøbelastninger og helseulikheter blant 55-årige menn

Tunnelarbeid gir økt risiko for kronisk obstruktiv lungesykdom

Kan selvmord forebygges?

Antall selvmord gikk ned i begynnelsen av 1990-årene. Denne positive utviklingen har nå stoppet opp til tross for forebyggende tiltak og økt forbruk av antidepressive legemidler. Særlig bekymringsfullt er det høye antall selvmord, selvmordsforsøk og selvpåførte skader blant unge mennesker. Selvmordsforebygging krever innsats på flere felter, inkludert bedre undervisning for medisinstudenter og leger.

Hvorfor faller ikke selvmordsratene i Norge?

Villet egenskade blant ungdom

Suicidal ungdom – hva skal klinikere se etter?

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare – en evaluering

Legemidler mot osteoporose

Anbefalinger om medikamentell behandling mot osteoporose bør revideres som følge av studier som viser at østrogen øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og for brystkreft.

Medikamentell behandling av osteoporose

Hormonbehandling mot postmenopausal osteoporose – gjeldende anbefalinger bør revideres

Leger gift med lege

Norske leger opplever partneren som en god støttespiller i yrkeskarrieren, særlig de som er gift eller samboende med en lege. Legepar synes å ha en mer lik arbeidsdeling i hjemmet og flere felles interesser enn andre.

Opplever legene at partnerne er gode støttespillere i yrkeskarrieren?

Leger i par

Guineaormen skal utryddes i Sudan

Dracunculiasis, infestasjon med guineaorm, finnes ikke lenger i Asia og er på vei mot utryddelse også i Afrika. Årets humanitæraksjon blant medisinstudentene, MedHum 03, er viet bekjempelsen av guineaorm i Sudan.

Guineaorm på vei mot utryddelse

Sudan er et kontinent, ikke et land

Anbefalte artikler