Analyse af kommunikation

Peter Kjær Graugaard Om forfatteren
Artikkel

Peter, Bull

Communication under the microscope

The theory and practice of microanalysis.184 s. East Sussex: Routledge, 2002. Pris USD 80

ISBN 0- 415 -04687 -4

Peter Bull har gennem en årrække forsket i kommunikation og blandt andet publiceret artikler og bøger om politisk og non-verbal kommunikation. I denne bog giver han en indføring i den forskning, som anvender metoder for detaljeret analyse, såkaldt mikroanalyse.

Communication under the microscope er en tiltalende og velskrevet bog. Den er let at læse, afgrænset tematisk og til tider overraskende spændende. Samtidig er den nøgtern og videnskabelig i sin stil. Forfatterens kundskab om sprog afspejles i en velgørende klarhed i eget sprog.

Det er Peter Bulls opfattelse, at mikroanalyse ikke kun repræsenterer en bestemt metode, men også en ny måde at tænke om kommunikation på. Analyse af kommunikation betragtes som en væsentlig aktivitet i sig selv og ikke kun som et middel til at studere andre sociale processer.

Mikroanalysens rødder beskrives i første kapitel. Der knyttes forbindelser til blandt andet konversationsanalyse, diskursanalyse og etologi. Bagefter omhandles forskning i non-verbal kommunikation. Her diskuteres eksempelvis i hvilken grad ansigtsudtryk for følelser er nedarvede eller tillærte, individuelle forskelle i evnen til at kode og dekode non-verbal kommunikation, samt konvergens og divergens mellem non-verbal og verbal kommunikation.

Strukturelle fænomener som at tale efter tur og afbryde beskrives, sammen med forskellige typer af spørgsmål og svar. Teorier om tvetydige svar og betydningen af ikke at tabe ansigt diskuteres mere indgående. Forskelle mellem kønnene med hensyn til både non-verbal og verbal kommunikation uddybes, og kønspolitiske forklaringsmodeller står her centralt og diskuteres i forhold til andre forståelser. Bogen omhandler politisk kommunikation: Såvel applaus ved politiske taler, som politiske interviews har været gjort til genstand for omfattende forskning. Politiske interviews er i stor grad præget af truende spørgsmål («avoidance-avoidance» questions), angst for at tabe ansigt og behovet for tvetydige svar. Vellykket politisk kommunikation eksemplificeres ved blandt andet Tony Blairs ordvalg ved den såkaldte modernisering af British Labour Party.

En konsekvens af den mikroanalytiske metode er, at kommunikation kan betragtes som en færdighed, som kan indlæres på samme måde som andre færdigheder. Det sjette kapitel beskriver derfor forskellige former for træning anvendt i forskellige sammenhænge. Medicinsk kommunikation omtales her særskilt.

Communication under the microscope synes ikke at rette sig mod en bestemt målgruppe. Bogen kan formidle indsigt til alle, som beskæftiger sig med undervisning og forskning i kommunikation. Men også andre, som for eksempel politikere, journalister og psykoterapeuter vil kunne drage nytte af bogen. Bogen kan således anbefales bredt.

Anbefalte artikler