Økt oppmerksomhet om kjønnslemlestelse

Lise Berit Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter Helsedepartementet i ønsket om økt oppmerksomhet om kjønnslemlestelse, og understreker helsepersonells og andres ansvar i denne sammenhengen.

Dette kommer frem i Legeforeningens høringsuttalelse til Forslag til endringer i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse.

Helsepersonell må bidra til å avverge kjønnslemlestelse der dette er mulig, mener Legeforeningen. Men foreningen støtter ikke forslaget om at det lages en særskilt bestemmelse om avvergelsesplikt for helsepersonell ved kjønnslemlestelse, fordi man mener at en slik avvergelsesplikt allerede er godt ivaretatt i helsepersonelloven.

Det bør ikke innføres straffesanksjonert varslingsplikt for gjennomført kjønnslemlestelse. Det er derimot av vesentlig betydning at kvinnen kan oppsøke helsetjenesten i tillit til at hun kan få nødvendig helsehjelp, eventuelt for behandling av skadene, uten at hennes nærmeste familie risikerer straffeforfølgning, påpeker Legeforeningen.

Helsepersonell som får mistanke om at en pasient i nærmeste fremtid står i fare for å bli omskåret uavhengig av helsepersonellets innsats, har ikke bare en rett, men også en plikt til å melde fra om dette til politiet eller barneverntjenesten. Helsepersonells plikt til å varsle politi for å avverge alvorlig skade på person er ny, og omfatter etter Legeforeningens vurdering enhver form for kjønnslemlestelse. I tillegg må omskjæring, av den art som forslaget omfatter, anses å være en grov legemsbeskadigelse som rammes av straffeloven.

Helsepersonell er allerede underlagt en opplysningsplikt for å avverge kjønnslemlestelse. Det virker derfor både forvirrende og uhensiktsmessig om det skal gis en egen bestemmelse om dette, slik det er foreslått. Dersom det skal gis en slik bestemmelse, mener Legeforeningen helsepersonell derfor bør unntas.

Legeforeningen støtter også at andre enn helsepersonell skal ha et ansvar for å avverge skader på barn og ungdom. Vilkårene for avvergelsesplikten og innholdet i denne bør imidlertid klargjøres, all den tid unnlatelser er straffesanksjonert.

Les hele saken og høringsuttalelsen i sin helhet: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19311

Anbefalte artikler