Utdrag av referat fra sentralstyrets møte 19.5. 2003

Artikkel

Høringer:

– Lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Sentralstyret behandlet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i Lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Det er foreslått en plikt til å avverge brudd på loven for personer som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at kjønnslemlestelse er i gjære. I høringsuttalelsen støttes tanken og hensikten med forslaget, men det foreslås at helsepersonell skal unntas ettersom meldeplikten er gitt i helsepersonelloven. Høringsuttalelse sendes Helsedepartementet.

– Ny forskrift om strålevern

Sentralstyret behandlet høringsuttalelse vedrørende forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling som bl.a. inneholder bestemmelser om yrkesmessig eksponering, om utslipp og avfallshåndtering og bestemmelser om ikke-ioniserende stråling (solarier, uv-stråling) og særskilt om medisinsk bruk. Høringsuttalelsen sendes Helsedepartementet.

– Endringer i politiloven

Sentralstyret behandlet høringsuttalelse vedrørende en rapport med forslag til endringer i politiloven. Relevant for Legeforeningen var forslag til endring i § 9 om involvering av helsepersonell, når personer som er påvirket av rusmidler anbringes i politiarrest. Legeforeningen stiller seg positiv til formålet med endringen, men påpeker en del uklarheter omkring lovfortolkning og praktisk håndtering av saken. Høringsuttalelse sendes Justis- og politidepartementet.

– Forskrift om reseptbasert legemiddelregister

Sentralstyret behandlet høringsuttalelse vedrørende forslag til forskrift om reseptbasert legemiddelregister. Legeforeningen har tidligere uttalt seg kritisk til nytten av et slikt register. Høringsuttalelsen sendes Helsedepartementet.

Øvrige saker:

Garantisøknader

Sentralstyret godkjente forslag til revidert budsjett for Utdanningsfond I til Universitetet i Tromsø og til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for 2003. Sentralstyret ber Utdanningsfond I sette i gang et arbeid overfor spesialitetskomiteene og universitetene, for å få til en mer rasjonell og kostnadsbesparende arrangering av kursene i legers videre- og etterutdanning i årene fremover.

Lønnsoppgjørene i staten, KS og Oslo kommune

Forhandlingene i staten for årets mellomoppgjør ble avsluttet like over midnatt 1. mai. Det er ikke satt av penger verken til sentrale eller lokale lønnstillegg for 2003. Medlemmene er dog sikret lønnsvekst i år, til tross for at det ikke gis tillegg fra 1. mai. Det sørger det store overhenget, 3,65 eksl. skolepakke/ferie og 4,45 inkl. skolepakke/ferie, fra 2002 for. Akademikerne er ikke tilfreds med oppgjøret, men valgte likevel å akseptere resultatet.

Ved forhandlingene i Oslo kommune var tilbudet så dårlig at Akademikerne valgte å bryte forhandlingene natt til 1. mai. 2003. Oppgjøret går derfor til mekling. Sentralstyret tok årets mellomoppgjør i statssektoren og de foreløpige forhandlingsresultater i Oslo kommune og KS til orientering.

Avsetninger til Utdanningsfond I og Kvalitetssikringsfond III

Sentralstyret vedtok å gi tariffutvalget fullmakt til å forhandle om en omfordeling innen rammen av avsetningene, som innebærer en styrking av Utdanningsfond I med 4 millioner kroner og Kvalitetssikringsfond III med 1 million kroner per 1.7. 2003, i tillegg til ordinære andeler av fondsavsetningene. Avsetningene fra helseforetakene til Utdanningsfond III er å anse som en del av de ordinære avsetningene til fondet. Avsetningene til Utdanningsfond I og III skal som alminnelig regel samlet være like.

Regnskaper første kvartal 2003

Sentralstyret tok konsolidert regnskap for 1. kvartal 2003 til etterretning. Som vedlegg til det konsoliderte regnskapet, fulgte regnskaper for Den norske lægeforening – Hovedforeningen, Utdanningsfond I, II og III, Lånefondet, Kvalitetssikringsfond I og II og Rettshjelpsordningen.

Tilskudd for 2003 i forbindelse med spesialisthelsetjenestereformen

Landsstyret hadde i forbindelse med budsjettet for 2003 avsatt 1,5 mill. kroner til driften av regionsutvalgene i 2003. I tillegg ble det vedtatt at kr 100 av den økte kontingenten for 2003 skulle forbeholdes utgifter knyttet til aktivitet i avdelingene og regionsutvalgene, i forbindelse med spesialisthelsetjenestereformen. De økte kontingentinntekter som følge av den økte satsen, utgjør også ca. 1,5 millioner kroner. Fra regionsutvalgene var det kommet inn budsjettforslag på til sammen 1,55 millioner kroner, mens fem fylkesavdelinger til sammen hadde søkt om 384 700 kroner. Sentralstyret bevilget totalt 1,1 millioner kroner til regionsutvalgene og midler til fylkesavdelingene ble bevilget i henhold til søknadene. Foreløpig bevilges ikke midler til spesielle prosjekter i Sør og Øst, men de bes sende inn konkrete søknader om eventuelle prosjekter. Den ubenyttede bevilgningen holdes inntil videre i reserve.

Tilleggsbevilgning til PSL

Praktiserende Spesialisters Landsforening gis et ekstraordinært tilskudd på kr 150 000 for 2003 etter søknad pga. PSLs vanskelige økonomiske situasjon som følge av en uforutsett svikt i inntektene i 2002 samt den høye aktiviteten i forbindelse med spesialisthelsetjenestereformen. Tilskuddet belastes budsjettposten som er avsatt til ekstraordinære utgifter til spesialisthelsetjenestereformen.

Referater fra sentralstyrets møter

Møtereferatene legges i sin helhet ut på Legeforeningens hjemmeside (se http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=14984). Referatene publiseres samme dag sentralstyrets møte blir holdt, eller senest dagen etter.

Anbefalte artikler