Fettsyrer og hjerte- og karsykdommer

Paula Berstad Om forfatteren
Artikkel

Fraksjonen av ikke-esterifiserte fettsyrer (NEFA) i serum er kjent som risikomarkør for hjerte- og karsykdommer, men betydningen av denne fraksjonens sammensetning er lite kjent. Hensikten med avhandlingen var å studere eventuell sammenheng mellom fettsyresammensetningen i serum-NEFA og risiko for hjerte- og karsykdom, samt korrelasjon mellom fettsyrene i serum-NEFA, fettvev og kosthold. Fettsyrene i serum-NEFA etter faste ble analysert ved hjelp av gasskromatografi i en pasient-kontroll-studie samt i en intervensjonsstudie.

I den første undersøkelsen med 107 hjerteinfarktpasienter og 112 kontrollpersoner var en høy prosentvis andel av de meget lange omega-3-fettsyrene dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre (EPA) i serum-NEFA assosiert med lav risiko for hjerteinfarkt. I en multivariat analyse var risiko (oddsratio) for hjerteinfarkt ca. en femdel hos gruppen i den høyeste kvartil av lange omega-3-fettsyrer i serum-NEFA sammenliknet med gruppen i den laveste kvartil. Det var sterke korrelasjoner for flere enkeltfettsyrer mellom serum-NEFA, fettvev og kosthold, spesielt for flerumettede fettsyrer. Mengden flerumettede fettsyrer, men også palmitin- og stearinsyre var rikeligere i serum-NEFA enn i fettvev. Dette tyder på at disse fettsyrene i første rekke blir mobilisert fra fettvev. I en intervensjonsstudie var den prosentvise andel av ikke-esterifisert EPA og DHA i serum omvendt assosiert med plasmakonsentrasjonen av vaskulærcelleadhesjonsmolekyl-1 hos 152 eldre menn. Dette tyder på at EPA og DHA har en gunstig effekt på endotelfunksjon. Etter 18 måneders daglig tilskudd med EPA og DHA var denne omvendte assosiasjonen ikke lenger til stede, og det var en positiv assosiasjon mellom forandring i ikke-esterifisert DHA i serum og plasmanivå av vaskulærcelleadhesjonsmolekyl-1.

Avhandlingens resultater viser at flerumettede fettsyrer i første rekke blir mobilisert fra fettvev til NEFA-fraksjonen ved energibehov. Avhandlingen antyder også at inntak av fiskeolje er gunstig i forebygging av hjerte- og karsykdom, men at et unormalt høyt inntak som tilskudd kan virke mot sin hensikt.

Avhandlingens tittel

Serum non-esterified fatty acid pattern and risk of coronary heart disease

Utgår fra

Institutt for ernæringsforskning

Disputas (dr.philos) 15.3. 2003

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler