En bruksbok for allmennpraksis

Reidun Kismul Om forfatteren
Artikkel

Roksund, G

Fastlegen

Praktiske råd for etablering og drift av allmennlegekontorer. 229 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2002. Pris NOK 378

ISBN 82-15-00272-2

Boken henvender seg til alle allmennleger. Forfatternes intensjon er å systematisere erfaringer og kunnskaper om etablering og drift av allmennlegekontorer. Ideen til boken kom i et møte i NSAMs publiseringsutvalg rett før innføringen av fastlegeordningen.

Stoffet er delt opp etter disse stikkordene:

mål og idé med allmennpraksis, jus og økonomi, lokaler og utstyr, arbeidsplassen, rutiner og internkontroll, evaluering og fagutvikling, samarbeid og allmennmedisinens fremtid.

Boken tar for seg det meste man må vite for å gå inn i en allmennpraksis. To av forfatterne har startet opp ny praksis i løpet av 2001, en annen har vært fastlege i forsøkskommunen Tromsø noen år før fastlegeordningen startet opp.

Samlet har de solid kompetanse på feltet. I kapitlet om jus og økonomi finner man for eksempel «fire alternativer for gruppepraksis» (ANS, DA, aksjeselskap, kontorfellesskap). Deretter følger en mal for en kollegial avtale. Boken er full av eksempler på hvordan kolleger har organisert sin praksis. Det er eksempler på avtale om utgiftsfordeling mellom kolleger og til avtale med pasient om nedtrapping av B-preparater.

Det flotte med denne boken er at forfatterne så sjenerøst deler sine erfaringer med oss. Jeg får lyst til å gjøre små og store endringer i egen praksis. Først og fremst ved å skriftliggjøre en del avtaler. Dernest fikk jeg svært lyst til å skrive årsmelding for egen virksomhet. Malen står i boken, den er på knappe tre sider. En årsmelding kan altså være så kort! Dette kan bli nyttig for oss selv, kollegene våre og for politikerne som kan gis en mulighet til innblikk i hva vi driver med!

Boken anbefales varmt. Effektiv allmennpraksis av høy kvalitet avhenger av mer enn medisinsk kunnskap. God pasientbehandling forutsetter også at praksis er godt organisert. Denne boken bør få plass i hyllen ved siden av Legevakthåndboken.

Anbefalte artikler