Faglige meddelelser

Artikkel

I 1949 var landsstyret samlet i Trond-heim, og Axel Strøm (1901 – 85) ble gjenvalgt som president.

I en årrekke ble den redaksjonelle omtalen av Legeforeningens aktiviteter plassert i seksjonen kalt «Faglig». I nr. 10, som dette året ble publisert 1. mai, fikk medlemmene informasjon om møteprogrammet for foreningens 30. landsmøte – foruten praktiske opplysninger til delegatene:

Sekretariatet har henvendt seg til Norges Statsbaner for å undersøke reisemulighetene for deltagere som ønsker å reise over Oslo. Den eneste mulighet viser seg å være forsterkning av de ordinære tog. Det er etter dette helt klart at det vil være umulig å skaffe soveplassbilletter i den utstrekning det antas ønskelig. […]

Departementet svarer på henvendelse at det er avgjort at man ikke får adgang til å dele feriekjøringen, heller ikke at man får dispensasjon for bruk av personbil til lægemøtet. Man kan dog sannsynligvis regne med å få adgang til å arrangere fellesreise med buss.

Odd Bjercke var Legeforeningens generalsekretær i perioden 1948 – 72, men også redaktør for denne mest omfangsrike delen av Tidsskriftet. I utgaven datert 1. juli refererte Bjercke selv fra landsstyrets samling:

I landsmøtet deltok ca. 220 medlemmer. På grunn av de mange og store saker som forelå til behandling, og som følge av at man ikke var sikker på hvorledes konflikten med myndighetene ville forløpe, fant Sentralstyret å måtte innkalle til ekstraordinært møte av Landsstyret til drøftelse av lægetariffen.

[…] Etter presidentens redegjørelse utspant det seg en lengre debatt, hvori av flere talere ble hevdet at tariffen ikke var økonomisk tilfredsstillende og at Lægeforeningen fortsatt måtte arbeide med å innsamle materiale og belyse lægenes inntekter, ikke minst i relasjon til deres lange arbeidstid.

[…] Ved landsstyremøtets avslutning hyllet visepresidenten, Aars Nicolaysen, presidenten i en tale, som fikk forsamlingens fulle tilslutning.

Etter det ekstraordinære landsstyremøtet onsdag den 8. juni var det arrangert supé for Landsstyrets medlemmer m/damer. Torsdagen den 9. juni samledes man i Trøndelag Teater hvor Wenche Foss gjestet i «Bajaderen». Den festlige forestilling gjorde stor lykke. Etter forestillingen var alle de utenbys deltagere gjester til nachspiel hos trønderkolleger. Festmiddagen holdtes fredag den 10. juni i Brittannia Hotel, og var både stilig og festlig.

Trønderne hadde greidd å lage et landsmøte med en harmoni av arbeid og fest som deltagerne sent vil glemme. Arrangementet tjener avdelingen til megen ære. Særlig bør fremheves det store arbeid som arrangementskomitéens formann, Erling Esp, utførte. Det vellykte arrangement skyldtes i første rekke ham. Selv værgudene kapitulerte til slutt.

Damekomitéens medlemmer med fru Siri Thoresen i spissen løste sin del av oppgaven med samme bravur som sine mannlige kolleger med bl. a. omvisning i Kunstindustrimuseet, tur til Steinviksholm, omvising på Folkemuseet og i Domkirken, hvor domorganist Ludvig Nilsens musikk sammen med solstrålenes spill i det skjønne rosevindu skapte en betagende stemning som de tilstedeværende lenge vil minnes.

Anbefalte artikler