Inhalasjonssteroider ved mild astma

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

En studie fra 33 land viser at inhalasjonssteroider er effektivt også ved mild astma. Funnene dokumenterer nytten av etablerte behandlingsrutiner.

Kortikosteroider i inhalasjonsform har vært brukt ved astma i snart 30 år. Behandlingen reduserer anfallsfrekvensen og bedrer funksjonsevnen hos pasienter med moderate og alvorlige symptomer, men det har hersket større usikkerhet rundt steroidenes plass ved mild sykdom. Sannsynligvis får også disse pasientene det bedre med regelmessig behandling med inhalasjonssteroider.

I en nylig publisert studie med mer enn 5 000 pasienter fikk halvparten budesonid og halvparten placebo (1). Både barn og voksne deltok. I løpet av tre år hadde pasienter som fikk aktiv behandling, omkring 50 % redusert risiko for alvorlige anfall i forhold til placebo. Samtidig var behovet for peroral behandling med kortikosteroider signifikant lavere i intervensjonsgruppen.

– Studien støtter opp om dagens etablerte behandling av mild astma. Lavdose inhalasjonssteroider er i dag standard, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, sier Ulf Aasebø ved Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Noen studier har antydet varierende grad av reduksjon i beinmasse og vekstreduksjon ved langvarig bruk. Man kan stille spørsmålstegn ved å behandle et så stort antall pasienter, selv om bivirkningene er små. Det er påvist en viss vekstreduksjon hos barn som bruker inhalasjonssterodier, men denne «tar de igjen» senere. Adekvat behandling av grunnsykdommen gir barna bedret livskvalitet i oppveksten. Dette bidrar sannsynligvis også til bedre vekst.

– Vi ser en økende trend til uvilje mot steroider i alle former, særlig hos unge voksne. Også derfor er det viktig å holde dosen lavest mulig, og å vurdere andre behandlingsformer, avslutter Aasebø.

Anbefalte artikler