Les mer om …

Artikkel

Epilepsi er flere sykdommer

Epileptiske anfall kan arte seg på mange forskjellige måter og kan ha mange årsaker. Med dagens patofysiologiske kunnskaper oppfattes epilepsi ikke som én sykdom, men som mange sykdommer med ulik anfallstype, ulik prognose og varierende respons på behandling. I dette nummer av Tidsskriftet starter en temaserie om epilepsi.

Fra epilepsi til epilepsier

Hva er epilepsi?

Epileptiske syndromer hos barn

Multippel sklerose og MR

Diagnosen multippel sklerose var før 1983 utelukkende basert på kliniske kriterier. Fra 1983 ble også funn ved nevrofysiologiske undersøkelser og spinalvæskeundersøkelser trukket inn, og senere er funn ved magnetisk resonanstomografi (MR) inkludert i de diagnostiske kriteriene. Disse kriteriene vil kunne få betydning for registrert forekomst og behandling av denne fryktede sykdommen.

Når kan diagnosen multippel sklerose stilles?

Nye diagnostiske kriterier ved multippel sklerose

Bruk av MR i diagnostikk av multippel sklerose

Leter etter gennøklene til MS-gåten

Fastlegeordningen to år etter starten

I tre artikler belyses ulike sider av fastlegeordningen gjennom undersøkelser blant leger og pasienter. De første evalueringene tyder på at forventninger til fastlegeordningen er innfridd, men at ordningen har svakheter som må rettes opp.

Virker fastlegeordningen?

Fastlegeordningen – forventninger og erfaringer

Fastlegenes erfaringer med fastlegeordningen

Fastlegeordningens betydning for legevaktsøkningen

Svensk satsing på stamcelleforskning

Stamceller er celler som gjennom deling kan gi opphav til nye umodne celler eller til mer spesialiserte celler. Forskning på stamceller gir håp om terapeutiske fremskritt for bl.a. nevrodegenerative sykdommer, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Flere forskningsmiljøer i Stockholm er langt fremme på dette feltet.

På sporet av helbredende stamceller

Leger og menneskerettigheter i Tyrkia

Den tyrkiske legeforeningen har engasjert seg aktivt i arbeidet for å styrke menneskerettighetene i Tyrkia, bl.a. i de kurdiske områdene av landet. Legeforeningen i Norge støtter dette arbeidet.

Side 1382

Menneskerettigheter i et NATO-land

Landsstyremøte i Molde

Landsstyret i Legeforeningen møtes i disse dager i Rosenes by. Organisasjonsutvalgets innstilling er blant de mange aktuelle sakene landsstyret skal diskutere. Synspunktene fra høringsinstansene varierer, men forslagene om nedleggelse av fylkesavdelingene og nedleggelse av LVS som yrkesforening møter motstand. Det er bred enighet om å videreføre Legeforeningen som én samlet forening som skal ivareta både fagforeningshensyn og faglige hensyn.

Mange store og viktige saker på landsstyremøtet

Spennende valg i Molde

På historisk grunn

Må forbli én forening

Samstemt oppslutning om organisasjonsutvalgets hovedpremisser

Anbefalte artikler