Utdrag av referat fra sentralstyrets møte 9. – 10.4. 2003

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Landsstyresaker:

Vurdering av spesialitetsstrukturen i Norge

Med bakgrunn i landsstyrevedtak oktober 2000 var sentralstyret pålagt å utrede om behovet for rekruttering, kompetanseutvikling og formell godkjenning av nye medisinske disipliner kan ivaretas gjennom opprettelse av nye tverrfaglige grenspesialiteter.

Sentralstyret vedtok å anmode spesialitetsrådet om å gjøre en utredning som i møte 4.12. 2002 sluttet seg til utvalgets arbeid. På bakgrunn av høringsuttalelser var det utarbeidet utkast til brev til landsstyret, hvor landsstyret anbefales å ta utredningen til etterretning. Det tilrås at Legeforeningens organer forholder seg til hovedkonklusjonen i utredningen ved vurdering av fremtidige endringer i spesialitetsstrukturen.

Utredning av spesialitets-strukturen i kirurgiske fag

På bakgrunn av at det høsten 2002 ble fremlagt en utredning om spesialitetsstrukturen i kirurgiske fag fra sekretariatet i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR), vedtok sentralstyret å nedsette et eget utvalg til å utrede spesialitetsstrukturen i generell kirurgi og de kirurgiske grenspesialiteter. Arbeidet har vært ledet av leder av spesialitetskomiteen i generell kirurgi, Torgeir Løvig. Utvalgets utredning har vært til organisasjonsmessig behandling. På bakgrunn av de innkomne uttalelser var det utarbeidet utkast til brev til landsstyret, med anbefaling om å ta utredningen til etterretning og støtte de konklusjoner som fremkommer i utredningen. Det var uttrykt overfor landsstyret at konsekvensene for spesialitetsstrukturen må vurderes på nytt når en klarere ser hvilke endringer som vil bli gjort i sykehusstrukturen.

Samtidig med Legeforeningens interne arbeid hadde sekretariatet for Nasjonalt Råd utarbeidet en ny utredning, datert 26.2. 2003, der det blant annet anbefales at generell kirurgi opphører og at øvrige spesialiteter blir egne hovedspesialiteter. Gastroenterologisk kirurgi er ment å overta oppgavene som i dag tilhører generell kirurgi. Samtidig er thoraxkirurgi og karkirurgi foreslått slått sammen til én spesialitet. Barnekirurgi er foreslått å opphøre som spesialitet.

Også NRs utredning var sendt på høring, men det forelå ennå ikke høringsuttalelser. Det syntes likevel riktig at landsstyret blir orientert om denne utredningen. Landsstyret tilskrives i tråd med utkast til brev, hvor landsstyret bes ta Løvig-utvalgets utredning til etterretning, og støtte de konklusjonene som fremkommer. Konsekvenser for spesialitetsstrukturen må vurderes på nytt når en ser klarere hvilke endringer som vil bli gjort i sykehusstrukturen.

Forslag om opprettelse av ny grenspesialitet under generell kirurgi i mamma-endokrin kirurgi

Norsk kirurgisk forening hadde fremmet forslag om opprettelse av en ny grenspesialitet benevnt mamma-endokrin kirurgi. Landsstyret tilskrives i tråd med utkast til brev, og anbefales å vedta en tilråding overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling om at det opprettes en ny grenspesialitet i mamma-endokrin kirurgi under generell kirurgi.

Forslag om endring av spesialistreglene i blodsykdommer

Spesialitetskomiteen i blodsykdommer har fremmet forslag om endring av spesialistreglene slik at krav til ett års tjeneste i onkologi var foreslått redusert til seks måneder, samtidig som kravet om tjeneste i spesialfaget var foreslått økt til 2 1/2 år. Saken har vært under organisasjonsmessig behandling og forslaget var stort sett gitt tilslutning. Det var utarbeidet utkast til brev til landsstyret med forslag til endrede spesialistregler i tråd med intensjonene i spesialitetskomiteens forslag.Sentralstyret tilskriver landsstyret i tråd med utkast til brev.

Ikrafttreden av nye/endrede spesialistregler

Sekretariatet la frem et utkast til brev til landsstyret vedrørende tidspunkt for eventuell ikrafttreden av nye/endrede spesialistregler. Sentralstyret vedtok å tilskrive landsstyret i tråd med brevutkastet.

Debatt om aktuelle temaer i relasjon til prinsipp- og arbeidsprogrammet 2002 – 2003

Som særskilt tema for diskusjon i relasjon til gjeldende prinsipp- og arbeidsprogram føres opp: Fremtidig sykehusstruktur – Funksjonsfordeling og spesialisering. Innledninger ved: Jørgen Jørgensen, Torgeir Løvig og Harald Hauge

Forslag til prinsipp- og arbeids-program for perioden 2004 – 2005

Som ledd i forberedelse til landsstyrebehandling, har sentralstyret sendt ut et forslag til prinsipp- og arbeidsprogram for Den norske lægeforening i perioden 2004 – 2005 til avdelinger, yrkesforeninger, spesialforeninger og Rådet for legeetikk. Forslaget var utformet under hensyn til landsstyrets vedtak i Sandefjord 2001.Landsstyret tilskrives og det anbefales at det vedlagte og foreløpige forslag til prinsipp- og arbeidsprogram, med de justeringer som måtte følge av landsstyrets behandling av saken, vedtas som Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 2004 – 2005.

Evaluering av rettshjelpsordningen – forslag til vedtektsendringer

Sentralstyret hadde tidligere initiert en evaluering av rettshjelpsordningen. Evalueringen var utført i et samspill mellom sentralstyret, rettshjelpsutvalget og sekretariatet. Evalueringen inneholder også forslag til endringer av vedtektene. Rapport om evaluering av rettshjelpsordningen og forslag til vedtektsendringer legges frem for landsstyret som egen sak. Saksfremlegg utformes i det vesentlige i samsvar med sekretariatets forslag.

Godkjenning av regnskaper for 2002

Sentralstyret godkjente regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond, samt Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fond for Kreftforskning. Regnskapene legges frem for landsstyret til orientering. Sentralstyret godkjente regnskapene for Den norske lægeforening som legges frem for landsstyret.

Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2002

Sentralstyret vedtok å legge frem styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2002 for landsstyret til godkjenning.

Budsjett for Den norske lægeforening for 2004

Sentralstyret vedtok å legge frem forslag til budsjett for Den norske lægeforening for 2004 for landsstyret.

Valg av revisor

Det foreslås for landsstyret at statsautorisert revisor Jon Wiggen i Revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen AS blir gjenvalgt som revisor for Den norske lægeforening.

Valg av to desisorer

I henhold til lover for Den norske lægeforening, § 8, skal landsstyret velge to desiso-rer hvert annet år – i år som slutter på ulike tall. Saken legges frem for landsstyret uten innstilling fra sentralstyret.

Organisasjonsutvalgets innstilling

Organisasjonsutvalgets innstilling har vært på intern høring. Det forelå gjennomgåelse av høringsuttalelsene fra underavdelinger og spesialforeninger og utkast til landsstyredokument. De fleste sider ved innstillingen hadde dessuten vært drøftet under Legeforeningens ledermøte samme dag. Innstilling til landsstyret vedtas med enkelte endringer i forhold til fremlagt utkast.

Øvrige saker:

Pristildelinger 2003

  • Den norske lægeforenings kvalitetspris for primærhelsetjenesten (kr 30 000) tildeles i overensstemmelse med innstillingen.

  • Marie Spångberg-prisen: Sentralstyret tildeler prisen i henhold til innstilling fra den sakkyndige komité.

  • Caroline Musæus Aarsvolds Fond: Sentralstyret tildeler studie- og reisestipend fra fondet i henhold til innstilling fra den sakkyndige komité.

  • Den norske lægeforenings fond for forebyggende medisin: Sentralstyret tildeler prisen i henhold til innstilling fra den sakkyndige komité.

Den norske lægeforenings kvalitets-pris for spesialisthelsetjenesten

Kvalitetsforbedringsutvalg hadde vurdert de innkomne søknadene, og i sitt møte 2. april innstilt på at prisen ikke skulle deles ut i 2003. Sentralstyret vedtok at Den norske lægeforenings kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten ikke utdeles i år.

Årsmelding for perioden 1.1. 2002 – 31.12. 2002

Fra sekretariatet forelå forslag til årsmelding for perioden 1.1. 2002–31.12. 2002 med to vedlegg. Årsmelding for utsending til landsstyret godkjennes med mindre endringer. Sekretariatet bemyndiges til å gjøre nødvendige redaksjonelle endringer.

Tariffoppgjøret per 1.5. 2003 – staten

Sentralstyret godkjente krav til Akademikerne – Stat for tariffoppgjøret per 1.5. 2003 i staten.

Svangerskapspermisjon og lønns-ansiennitet i A2 avtalen med NAVO

Likestillingsutvalget konstaterte i brev 13.2. 2003 at tid til svangerskapspemisjon og pappapermisjon ikke lenger teller som ansiennitet i forhold til lønnsstigen for assistentleger. Utvalget hadde anmodet forhandlingsdelegasjonen om å bringe klarhet i om avtalens bestemmelser om ansiennitet er i strid med likestillingsloven. Forhandlingsdelegasjonen hadde vurdert saken, og konkludert med at lønnsbestemmelsene for leger under spesialisering i A2 er en kompetansestige, hvor ansiennitet som sådan ikke skal telle. Forholdet er for ordens skyld drøftet med NAVO, med samme konklusjon. Sentralstyret vedtok at henvendelsen vurderes særskilt ved kommende overenskomstforhandlinger med NAVO i april 2004.

Krav ved tariffrevisjonen 2003 – Oslo kommune

For 2003 skal det bare føres forhandlinger om lønnstillegg i Oslo kommune. Akademikerne og Legeforeningen ønsker prinsipalt å få innført en forhandlingsordning lik den som i 2002 ble innført i Kommunenes Sentralforbunds tariffområde. Et slikt krav kan imidlertid ikke fremmes i årets mellomoppgjør. De økonomiske rammer for oppgjøret vil være trange. Det fremmes krav om lønnstillegg i Oslo kommune innenfor en ramme på 2 % på årsbasis. Tilleggene gis prinsipalt ved forhandlinger om en lokal pott. Subsidiært kreves at det som gis sentralt, tas ut som prosentvise tillegg på alle lønnsnivåer.

Internett-basert kurs i kirurgisk og medisinsk gastroenterologi

Fagmiljøene i kirurgisk og medisinsk gastroenterologi ved sykehusene Haukeland, Rikshospitalet og Ullevål har utarbeidet et opplegg for å omarbeide grunnkurset kirurgisk og medisinsk gastroenterologi fra et tradisjonelt kurs til et webkurs. I forbindelse med tidligere webkurs har Legeforeningen allerede utviklet Internettløsninger som vil kunne brukes i dette kurset. I tillegg til de økonomiske gevinstene vil det fagstoffet som produseres i forbindelse med kurset, komme flere legegrupper til gode. Sentralstyret bevilgetkr 600 000 fra Utdanningsfond I til utvikling av webkurs i medisinsk og kirurgisk gastroenterologi. Beløpet tas fra posten nye prosjekter.

Ny vararepresentant til Legeforeningens turnusråd

Hans Jacob Westbye oppnevnes som vararepresentant fra Norsk medisinstudentforening til Legeforeningens turnusråd.

Høringsuttalelser (se side 1580–1)

– Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett: Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse som spesielt tok opp problemstillinger knyttet til genpatenter, tvangslisenser, plikt til å opplyse om leverandørland for biologisk materiale, plikt til å opplyse om det er gitt samtykke til bruk av humant materiale og opprettelse av etisk nemnd.

– Forskrift om omsetning av reseptfrie legemidler utenom apotek mv.: Sentralstyret gav sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse med forslag til forskrift der det bl.a. var foreslått at omsetning kunne foregå uten muntlig veiledning.

– Endring av forskrift om klinisk utprøvning av legemidler til mennesker: Sentralstyret gav sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse, som oversendes Statens legemiddelverk.

– Utkast til forskrift for MSIS og Tuberkuloseregisteret, SYSVAK og NORM: Sentralstyret gav sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse vedrørende utkast til forskrifter, som i hovedsak videreførte gjeldende praksis (se neste side).

Opinionsundersøkelse til landsstyremøtet

Sentralstyret vedtok å bestille Opinion AS til å gjennomføre en opinionsundersøkelse i forkant av landsstyremøtet i Molde i 2003.


Møtet i Offentlige legers landsforening holdes tirsdag 17.6. 2003 kl 1400 – 1700, Grand Hotel Terminus, Bergen.

Husk samfunnsmedisinsk uke

17. – 19. juni 2003

Invitasjon er sendt ut. Se OLLs Internett-sider www.legeforeningen.no/index.db2?id=2739

Anbefalte artikler