Gravide i Tanzania

Bjørg Evjen Olsen Om forfatteren
Artikkel

I Tanzania har Verdens helseorganisasjon beregnet at én av 14 kvinner i fertil alder risikerer å dø i forbindelse med graviditet og fødsler. Mangel på kunnskap, penger, transport, kvalifisert helsepersonell og gode nok helsefasiliteter bidrar til dette. Urinveisinfeksjoner hos gravide kan medføre risiko for fosteret, det nyfødte barnet og moren. Lite er kjent innenfor disse to aspektene i Tanzania.

I perioden 1995 – 97 gjorde Sven Gudmund Hinderaker og Bjørg Evjen Olsen en studie blant gravide kvinner og nyfødte barn i et område med 42 landsbyer (populasjon 143 000) i Mbulu og Hanang distrikter, Arusha-regionen. Prosjektet var et samarbeid mellom Senter for internasjonal helse i Bergen og Haydom Lutheran Hospital i Tanzania.

Mødredødsfall ble identifisert fra:

  1. Multiple kilder – alle helseinstitusjoner, alle landsbyledere, kohort fra svangerskapsklinikkene til Haydom sykehus (12 «mor-barn»-klinikker og 3 618 kvinner), og en husholdningsundersøkelse (1 114 hushold)

  2. Indirekte metode basert på intervjuer om mødredødsfall blant søstre

  3. Offisielle statistikker

Intervjuer og sykehusjournaler ble brukt for å finne årsaken til dødsfallene. 3 715 kvinner fra svangerskapsklinikkene deltok i en prevalensstudie om urinveisinfeksjoner.

45 dødsfall (13 direkte og 32 indirekte obstetriske dødsfall) ble registrert. Den maternelle mortalitetsratioen var 382 (95 % KI 250 – 560) per 100 000 levende fødte, med en «livstidsrisiko» der én av 30 kvinner risikerte å dø av maternelle årsaker. Estimatene fra den indirekte metoden og svangerskapskohorten var ikke signifikant forskjellige fra dette, og var lavere enn i tilsvarende studier i Tanzania. De offisielle estimatene viste en betydelig underrapportering.

Cerebral malaria var den viktigste årsaken til mødredødsfall (44 %) i dette området, over halvparten forekom post partum. 31 % av dødsfallene kunne muligens vært unngått under de rådende forhold, de fleste av kvinnene søkte hjelp ved en helseinstitusjon, og 23 av 45 kvinner fikk transport fra ambulansen til Haydom sykehus.

Det ble funnet en høy forekomst av urinveisinfeksjoner blant gravide, med en prevalens av nitrittpositivestiks på 40,3 % (95 % KI 38,7 – 41,9), leukocyttesterasepositive på 65,6 % (95 % KI 64,1 – 67,1), og Uricult-positive på 16,4 % (95 % KI 15,2 – 17,6).

Funnene viser hvor viktig det er å oppruste registrering av mødredødsfall i helseinstitusjoner. Videre må man øke innsatsen i forhold til urinveisinfeksjoner og malaria i svangerskapet og post partum i områder med ustabil malariatransmisjon. Det er mulig at ambulansetilbudet og de gode operasjonstjenestene ved Haydom sykehus bidrog til å gi en lavere forekomst av dødsfall i dette området i forhold til andre tilsvarende områder. Dette peker på betydningen av gode helsetjenester for å redusere mødredødsfall.

Avhandlingens tittel

Motherhood – a hazardous endeavour. Maternal deaths and urinary tract infections in pregnancy in rural northern Tanzania

Utgår fra

Senter for internasjonal helse

Disputas 25.10. 2002

Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler