Arbeidsplassbeskrivelse ved forenklet funksjonsvurdering

Inger Helene Gudding Om forfatteren
Artikkel

Begrepet funksjonsvurdering har fått ny aktualitet, både gjennom intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (1) og utformingen av den nye sykmeldingattesten. Fastlegen, som nå er pålagt å utføre en forenklet funksjonsvurdering, vil merke at oppgaven blir vanskelig uten mer kunnskap om pasientens arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Dagens arbeidsmiljø preges av mangfold, og sammenhengene mellom miljøfaktorer og helse er kompliserte. Når man samtidig vet at konsultasjonstiden er knapp og pasienten ofte er usikker på hva legen har behov for å få vite, kan vurderingsgrunnlaget bli mangelfullt og misforståelser oppstå. En arbeidsplassbeskrivelse kan forhindre dette (2). Det kan være tidsbesparende og samtidig gi legen og pasienten et felles utgangspunkt for samtalen og funksjonsvurderingen.

Det er en fordel om beskrivelsen er todelt. Første del kan inneholde en oversikt over arbeidsoppgaver som utføres. Denne delen utformes av avdelingsleder. Han vet hva de ulike arbeidsoppgavene går ut på og hvilke krav han stiller til den eller dem som skal utføre disse oppgavene.

Andre del beskriver miljøforholdene på arbeidsplassen. Den skal bidra til at faktorer som kan være av betydning for ansattes helse og vedkommendes mulighet til å komme tilbake i arbeid, settes på dagsordenen. Særlig viktig er kunnskap om forhold som bidrar til muskel- og skjelettplager og fraværsfaktorer som tar utgangspunkt i hvordan arbeidet er organisert. Sosiale forhold hører med i beskrivelsen og bør omtales generelt der det er negative stressfaktorer som er allment kjent i miljøet. Pasienten kan supplere med personlige synspunkter når beskrivelsen diskuteres med fastlegen. Denne delen av arbeidsplassbeskrivelsen er også avdelingsleders ansvar, men her trenger han faglig bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Av hensyn til brukervennligheten skal arbeidsplassbeskrivelsen være lettlest og helst ikke på mer enn én side. Er en slik arbeidsplassbeskrivelse et nyttig hjelpemiddel ved forenklet funksjonsvurdering? Vil den gjøre det lettere å beskrive hva pasienten ikke bør utføre eller utsettes for? I så fall kan den etterspørres fra arbeidsgivere som en del av rutinene for oppfølging av sykmeldte og som en del av arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv.

Anbefalte artikler