Må gis ro til å løse oppgavene

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Vi skal være oppmerksomme på faren ved å pålegge helseforetakene altfor mange nye oppgaver, sa stortingsrepresentant Britt Hildeng på Overlegeforeningens vårkurs.

– Norge er blitt kåret til en av verdens beste nasjoner å leve i. Skulle jeg ut fra et allment helse- og sosialpolitisk ståsted gi uttrykk for hva jeg mener er de største utfordringene vi står overfor, så er det hvordan vi skal forhindre den sykdomsutvikling som nå kan leses via vår trygdestatistikk, sa Britt Hildeng som representerer Arbeiderpartiet og er medlem i sosialkomiteen.

– Hver sjette nordmann i arbeidsdyktig alder er på trygd. Det totale sykefraværet i 2000 antas å utgjøre 9 % av totalt antall dagsverk. Dette betyr i gjennomsnitt 24 dagers sykefravær per sysselsatt. Sett fra et lekmannssynspunkt, blir det et paradoks at det som fremtrer som de mest alminnelige folkesykdommer, også er de lidelser som den medisinske profesjonen har vanskeligst med å diagnostisere eller finne botemidler for, sa Hildeng.

Helseforetakene må få tid

Hun reiste spørsmålet om den tradisjonelle medisin ikke lenger er tilstrekkelig, og at en i større grad må se sykdom, helbredelse og miljø i en sammenheng.

– Hvis det er slik, i hvilken grad er den medisinske profesjon beredt på å se sin stilling i en slik større sammenheng? spurte Hildeng.

Hun trakk også frem det viktige arbeidet som Sandman-utvalget gjorde (1), og pekte på intensjonsavtalen mellom trygdeetaten og partene i arbeidslivet som redskaper i dette arbeidet.

– Man kan ane nye dilemmaer i forbindelse med rusreformens gjennomføring og foretakenes nye oppgaver i den forbindelse, fremholdt stortingsrepresentanten.

– Allerede nå skal man være oppmerk-som på faren ved å pålegge foretakene altfor mange nye oppgaver, før de har fått tid til «å sette seg». Sykehusreformen er bare i sin begynnelse, og mange ting gjenstår. Foretakene har fått det økonomiske ansvaret, men åpningsbalansen er ikke på plass. I en slik sammenheng kan det være problematisk å ha det økonomiske ansvaret, kommenterte hun.

Hildeng sa videre at hun mente man fra politisk hold bør være varsom med å gi foretakene nye oppgaver altfor raskt. Hun hadde registrert engstelse fra foretaksledernes side, og fått advarsler med hensyn til å la foretakene lide samme skjebne som kommunene, nemlig det å stadig få nye oppgaver samtidig som ansvarsoverdragelsene underfinansieres.

Anbefalte artikler