Kun relevante opplysninger til barneverntjenesten

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Sosial- og helsedirektoratet er enig i Legeforeningens lovforståelse vedrørende opplysningsplikten.

Legeforeningen har mottatt henvendelser fra leger som har opplevd at barneverntjenesten har krevd å få hele pasientjournaler utlevert. Av den grunn har foreningen henvendt seg til Sosial- og helsedirektoratet og bedt om en utlegning av korrekt lovforståelse. I direktoratets svar sies det at direktoratet slutter seg til Legeforeningens lovforståelse hva angår helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten, jf. helsepersonelloven § 33 og barnevernlovens kap. 4.

Dette innebærer at helsepersonells opplysningsplikt ikke går lenger enn det som er nødvendig for formålet. Det helsepersonell som er ansvarlig for pasientens journal, skal konkret vurdere hva som er relevante opplysninger og nødvendig for at barnevernet skal kunne ivareta sine oppgaver. Helsepersonell må også kunne be om mer spesifisert bakgrunn/forklaring fra påleggsorganet for å kunne vurdere hvilke opplysninger som skal gis.

Sosial- og helsedirektoratet gjør spesielt oppmerksom på at det i dag finnes to rundskriv (IK-32/96 og IK 01/96) som blant annet omhandler helsepersonells opplysningsplikt og -rett til barnevernet. Disse er imidlertid ikke oppdatert i forhold til nytt regelverk. Direktoratet vil derfor utarbeide et nytt rundskriv som vil erstatte de to nevnte. Dette vil trolig være ferdig innen 30. juni i år, skriver direktoratet i brev av 18. mars til Legeforeningen.

Anbefalte artikler