Allmennleger modne for fellesskap

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

20 år etter at Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) ble stiftet som en motvekt til Alment praktiserende lægers forening (Aplf), blir to medlemmer fra Aplfs fagutvalg ønsket velkommen i styret.

Aplfs styre og fagutvalg har drevet en prosess for å bedre samarbeidet mellom NSAM og Aplf. Målet er et felles allmennmedisinsk fagutviklingsmiljø.

– Meget bevisst valg

Den nye lederen av NSAM, Gisle Roksund, mener det var et meget bevisst valg av årsmøtet å velge inn Trond Egil Hansen og Marte Walstad. Han peker på at det er en svært viktig oppgave for NSAM-styret å få til et bedre samarbeid med Aplf.

– Organisasjonsutvalgets forslag til oppgavefordeling mellom yrkesforening og medisinsk forening forsterker dette behovet (1). Dersom vi får nye oppgaver som i dag er tillagt fagutvalget i Aplf, er det viktig med ny kompetanse i selskapet, sier Roksund.

Flere i salen stilte imidlertid spørsmål ved hvor lojaliteten til de to fagutvalgsmedlemmene vil ligge i saker hvor Aplf og NSAM har ulike syn. Roksund er ikke redd for lojalitetskonflikter.

– Medlemmene av fagutvalget er valgt inn i NSAM-styret som NSAM-medlemmer. I det nye styret vil meninger brytes og dannes. Reell uenighet skal diskuteres, sier Roksund, som gleder seg til å ta fatt på ledervervet.

Jubileum med etikkdebatt

Legers forhold til farmasøytisk industri stod sentralt på 20-årsjubileet til NSAM i Ålesund i mars. Foreningen inviterte til bred debatt under vignetten «Lommer uten grenser? – om leger og utilbørlig påvirkning». Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, Universitetet i Bergen, sa at legers forhold til legemiddelindustrien bør lovreguleres.

– Legenes etiske retningslinjer er for runde. Man trenger firkantede regler. Dette bør justeres i en egen forskrift, mente Bernt.

Legeforeningens president Hans Kristian Bakke, delte ikke Bernts syn på at det er hensiktsmessig med ytterligere regulering av § 9 i helsepersonelloven, som forbyr helsepersonell å motta gaver eller ytelser som kan påvirke arbeidet de utfører.

– Forskrifter vil aldri erstatte kollegiale regler, som alltid må være strengere enn lovreguleringer. Vi må i stedet skape en bred debatt slik at medlemsmassen bevisstgjøres, mente han.

NSAM-styret synes ikke dagens regelverk er uttømmende. De la frem for årsmøtet et forslag til retningslinjer for økonomiske bidrag og gaver fra andre enn Legeforeningen. Forslaget ble sendt i retur for grundigere forberedelse.

Foruten Trond Egil Hansen og Marte Walstad får Gisle Roksund med seg Maria Hellevik, Gisle Schmidt, Guri Rørtveit og Elisabeth Swensen i styret.

Anbefalte artikler