Norske gener skal gi ny viten om lungekreft

Artikkel

Nå skal genene til 4 000 nordmenn kartlegges for å finne ut hva som påvirker risikoen for lungekreft.

Det er Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sammen med International Agency for Research on Cancer i Lyon (IARC) som skal utføre den store kartleggingen. Prosjektet vil gi ny og viktig kunnskap om genetisk sårbarhet for lungekreft i den norske befolkningen, mener STAMI.

Samarbeidsprosjektet er en større molekylær-epidemiologisk studie som skal undersøke samspillet mellom ytre miljøfaktorer og ulike genvarianter i befolkningen. Målet er å samle inn blodprøver fra hele 2 000 personer som har fått diagnosen lungekreft i Norge og like mange fra friske personer i befolkningen. Per i dag undersøkes genmateriale fra om lag 450 lungekreftpasienter og et tilsvarende antall friske personer.

I samarbeid med IARC gjennomføres det storskala genotypeanalyser ved å bruke mikromatrisebrikker. Analysearbeidet er nå i en startfase. Målsettingen er å øke kunnskapen om prosesser som er virksomme ved individuell følsomhet for kreftfremkallende stoffer. Lungekreft brukes som sykdomsbilde i dette arbeidet for å forstå samspillet mellom genetiske faktorer og miljøpåvirkning, fordi årsakene til lungekreft er kjent.

Også Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Akershus og Ullevål universitetssykehus deltar i samarbeidet. Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=815

Anbefalte artikler