Utdrag av referat fra sentralstyrets møte 18.3. 2003

Fra sentralstyret
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Sammenslåing av Norges veterinærhøgskole og Norges landbrukshøgskole

  Sammenslåing av Norges veterinærhøgskole og Norges landbrukshøgskole

  Sentralstyret vedtok utkast til høringsuttalelse vedrørende forslag om sammenslåing av de to høgskolene, samt eventuell flytting av veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet til Ås. Legeforeningen støtter sammenslåing, men fraråder flytting.

  Øvrige høringsuttalelser

  Øvrige høringsuttalelser

  Sentralstyret vedtok utkast til høringsuttalelse vedrørende refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor, forslag til endringer i pasientskadeloven og legemiddelloven, høringssvar til Miljøfyrtårnstiftelsen vedrørende bransjekrav for legekontor/legevakt samt høringsuttalelse til Helsedepartementet vedrørende NOU 2003: 1 Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten (se side 1248 – 50).

  Fondsfinansiert lederutdanning

  Fondsfinansiert lederutdanning

  Sentralstyret vedtok at det fra budsjettåret 2004 opprettes 12 stipendier i Utdanningsfond I på inntil kr 25 000 til leger som ønsker å ta vekttallsbasert lederutdanning. Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret med forslag til retningslinjer for stipendiene.

  Vurdering av rusmedisin som spesialitet

  Vurdering av rusmedisin som spesialitet

  Rusmiddelpolitisk utvalg hadde anbefalt sentralstyret å nedsette en hurtigarbeidende komité som skal gjøre en vurdering av opprettelse av spesialitet i rusmedisin, enten som hovedspesialitet eller en grenspesialitet under psykiatri. Sentralstyret vedtok i møtet 14.1. 2003 å forelegge saken for spesialitetsrådet. På bakgrunn av spesialitetsrådets tilråding finner sentralstyret det ikke tjenlig å nedsette et utvalg til å utrede en eventuell ny spesialitet i rusmedisin. Saken om rusmedisin som spesialitet synes avklaret ved den behandling den ble underkastet i 1999.

  Sentralstyret vil imidlertid komme tilbake med ytterligere initiativ for bedre helsetilbud for rusmisbrukere. Blant annet danner rusmiddelpolitisk utvalgs brev av 29.11. 2002 et godt utgangspunkt for å fastslå ansvaret for rusmisbrukernes helsetilbud i de forskjellige delene av helsetjenesten, og grunnlag for videreutvikling av videre- og etterutdanningstilbud både for leger og annet helsepersonell.

  Krav om ny hovedavtale – NAVO helse

  Krav om ny hovedavtale – NAVO helse

  Det var utarbeidet et utkast til krav til de kommende hovedavtaleforhandlinger med NAVO. Kravet skulle sendes Akademikerne for behandling i møtet 2.4. 2003. Forhandlingene med NAVO vil ventelig starte opp i mai/juni 2003.

  Det var foreslått å fremme krav om en egen hovedavtale for NAVO helse med sikte på å ivareta Legeforeningens partsrettigheter og avtalestruktur for å sikre en overenskomst med tre nivåer, slik at A2-nivået mellom NAVO og Legeforeningen opprettholdes. Det ville for øvrig være viktig å sikre medbestemmelse i alle saker av betydning for de ansatte, herunder tilsettingsprosesser, og at hovedavtalen sikrer tillitsvalgte og ansatterepresentanter tilfredsstillende rettigheter.

  Sentralstyret gir sin tilslutning til utkast til krav til ny hovedavtale som oversendes Akademikerne Helse i forbindelse med de kommende hovedavtaleforhandlingene med NAVO.

  Ny leder av styret for Kvalitetssikringsfond III

  Ny leder av styret for Kvalitetssikringsfond III

  Terje Vigen oppnevnes som ny leder for styringsgruppen for Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus.

  Foreløpig regnskap for Den norske lægeforening 2002

  Foreløpig regnskap for Den norske lægeforening 2002

  Sentralstyret tok foreløpig regnskap for 2002 til etterretning.

  Sentralstyrets budsjettforslag for 2004

  Sentralstyrets budsjettforslag for 2004

  Sentralstyret drøftet innspill fra sekretariatet og gav føringer for det videre arbeidet med budsjett for 2004.

  Landsstyresaker

  Landsstyresaker

  Forslag til sakliste for landsstyremøte 2003 i Molde

  Forslag til sakliste for landsstyremøte 2003 i Molde

  Landsstyret 2003 anbefales å godkjenne slik sakliste for møtet:

  Konstituering

  Sak 1 Godkjenning av innkallingen

  Sak 2 Valg av dirigentskap

  Sak 3 Forslag til forretningsorden

  Sak 4 Valg av tellekomité

  Sak 5 Sakliste

  Helsepolitikk

  Sak 6 Helsepolitisk tema

  Legeforeningens organisasjon

  Sak 7 Sentralstyrets melding om Den norske lægeforenings virksomhet for perioden 1.1. – 31.12. 2002

  Sak 8 Debatt om aktuelle temaer i relasjon til prinsipp- og arbeidsprogrammet 2002 – 2003

  Sak 9 Forslag til prinsipp- og arbeidsprogram 2004 – 2005

  Sak 10 Forslag om redaksjonell endring i Legeforeningens lover

  Sak 11 Forslag om endring av Instruks for Legeforeningens valgkomité

  Sak 12 Organisasjonsutvalgets innstilling av 30.11. 2003

  Sak 13 Evaluering av rettshjelpsordningen – forslag til vedtektsendringer

  Sak 14 Valg av president, visepresident og medlemmer og varamedlemmer i sentralstyret. Innstilling fra valgkomiteen fremlegges onsdag kl 17.

  Sak 15 Valg av leder og medlemmer med varamedlemmer til styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)

  Sak 16 Valg av valgkomité

  Sak 17 Valg av revisor

  Sak 18 Valg av to desisorer

  Sak 19 Invitasjon til landsstyremøte 2005 – Hordaland legeforening

  Utdanningssaker

  Sak 20 Forslag om endring av de generelle spesialistregler – krav til deltakelse i alt forefallende arbeid, vakttjeneste – legevakt

  Sak 21 En vurdering av spesialitetsstrukturen i Norge

  Sak 22 Utredning av spesialitetsstrukturen i kirurgiske fag

  Sak 23 Forslag om opprettelse av ny grenspesialitet under generell kirurgi i mamma-endokrin kirurgi

  Sak 24 Forslag om endring av spesialistreglene i blodsykdommer

  Sak 25 Forslag om endring av spesialistreglene i psykiatri – utvidet krav til psykoterapiveiledning

  Sak 26 Ikrafttreden av nye/endrede spesialistregler

  Regnskap og budsjett

  Sak 27 Godkjenning av regnskap for 2002

  Sak 28 Regnskaper for 2002 til landsstyrets orientering

  Sak 29 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 2002

  Sak 30 Budsjett for Den norske lægeforening 2004

  Helsepolitisk tema – landsstyremøtets første dag

  Helsepolitisk tema – landsstyremøtets første dag

  Sentralstyret fører opp «Spesialisthelsetjenesten. Skal penger fortsatt følge pasienten?» som tema for den helsepolitiske debatt under landsstyremøtet i Molde. Helseministeren inviteres til å innlede.

  Forslag om endring av spesialistreglene i psykiatri

  Forslag om endring av spesialistreglene i psykiatri

  Spesialitetskomiteen i psykiatri hadde foreslått å øke krav om psykoterapiveiledning fra minimum 70 timer over minst 2 år til minimum 105 timer over minst 3 år med mulighet for veiledning på flere terapiformer.

  Komiteens forslag, som var fremmet etter at saken var sendt ut på vanlig høringsrunde som ledd i forberedelse av saken for landsstyret mai 2003, om innføring av mulighet for ytterligere 12 måneders tjeneste innen barne- og ungdomspsykiatri, fant sentralstyret burde fremmes som en egen sak til et senere landsstyremøte.

  Saken hadde vært underlagt vanlig organisasjonsmessig behandling, og det var utarbeidet et utkast til brev til landsstyret. Sentralstyret vedtok å tilskrive landsstyret i tråd med utkastet.

  Instruks for Legeforeningens valgkomité

  Instruks for Legeforeningens valgkomité

  Sentralstyret anbefaler landsstyret å vedta endring av instruks for Legeforeningens valgkomité i tråd med bemerkning fra Oslo legeforening, slik at bestemmelsen lyder: Valgkomiteen sender ut til landsstyret de innkomne forslag på kandidater med kort oversikt over faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere tillitsverv i foreningen, tre uker før landsstyremøtet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media