Utdrag av referat fra sentralstyrets møte 18.3. 2003

Artikkel

Sammenslåing av Norges veterinærhøgskole og Norges landbrukshøgskole

Sentralstyret vedtok utkast til høringsuttalelse vedrørende forslag om sammenslåing av de to høgskolene, samt eventuell flytting av veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet til Ås. Legeforeningen støtter sammenslåing, men fraråder flytting.

Øvrige høringsuttalelser

Sentralstyret vedtok utkast til høringsuttalelse vedrørende refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor, forslag til endringer i pasientskadeloven og legemiddelloven, høringssvar til Miljøfyrtårnstiftelsen vedrørende bransjekrav for legekontor/legevakt samt høringsuttalelse til Helsedepartementet vedrørende NOU 2003: 1 Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten (se side 1248 – 50).

Fondsfinansiert lederutdanning

Sentralstyret vedtok at det fra budsjettåret 2004 opprettes 12 stipendier i Utdanningsfond I på inntil kr 25 000 til leger som ønsker å ta vekttallsbasert lederutdanning. Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret med forslag til retningslinjer for stipendiene.

Vurdering av rusmedisin som spesialitet

Rusmiddelpolitisk utvalg hadde anbefalt sentralstyret å nedsette en hurtigarbeidende komité som skal gjøre en vurdering av opprettelse av spesialitet i rusmedisin, enten som hovedspesialitet eller en grenspesialitet under psykiatri. Sentralstyret vedtok i møtet 14.1. 2003 å forelegge saken for spesialitetsrådet. På bakgrunn av spesialitetsrådets tilråding finner sentralstyret det ikke tjenlig å nedsette et utvalg til å utrede en eventuell ny spesialitet i rusmedisin. Saken om rusmedisin som spesialitet synes avklaret ved den behandling den ble underkastet i 1999.

Sentralstyret vil imidlertid komme tilbake med ytterligere initiativ for bedre helsetilbud for rusmisbrukere. Blant annet danner rusmiddelpolitisk utvalgs brev av 29.11. 2002 et godt utgangspunkt for å fastslå ansvaret for rusmisbrukernes helsetilbud i de forskjellige delene av helsetjenesten, og grunnlag for videreutvikling av videre- og etterutdanningstilbud både for leger og annet helsepersonell.

Krav om ny hovedavtale – NAVO helse

Det var utarbeidet et utkast til krav til de kommende hovedavtaleforhandlinger med NAVO. Kravet skulle sendes Akademikerne for behandling i møtet 2.4. 2003. Forhandlingene med NAVO vil ventelig starte opp i mai/juni 2003.

Det var foreslått å fremme krav om en egen hovedavtale for NAVO helse med sikte på å ivareta Legeforeningens partsrettigheter og avtalestruktur for å sikre en overenskomst med tre nivåer, slik at A2-nivået mellom NAVO og Legeforeningen opprettholdes. Det ville for øvrig være viktig å sikre medbestemmelse i alle saker av betydning for de ansatte, herunder tilsettingsprosesser, og at hovedavtalen sikrer tillitsvalgte og ansatterepresentanter tilfredsstillende rettigheter.

Sentralstyret gir sin tilslutning til utkast til krav til ny hovedavtale som oversendes Akademikerne Helse i forbindelse med de kommende hovedavtaleforhandlingene med NAVO.

Ny leder av styret for Kvalitetssikringsfond III

Terje Vigen oppnevnes som ny leder for styringsgruppen for Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus.

Foreløpig regnskap for Den norske lægeforening 2002

Sentralstyret tok foreløpig regnskap for 2002 til etterretning.

Sentralstyrets budsjettforslag for 2004

Sentralstyret drøftet innspill fra sekretariatet og gav føringer for det videre arbeidet med budsjett for 2004.

Landsstyresaker

Forslag til sakliste for landsstyremøte 2003 i Molde

Landsstyret 2003 anbefales å godkjenne slik sakliste for møtet:

Konstituering

Sak 1 Godkjenning av innkallingen

Sak 2 Valg av dirigentskap

Sak 3 Forslag til forretningsorden

Sak 4 Valg av tellekomité

Sak 5 Sakliste

Helsepolitikk

Sak 6 Helsepolitisk tema

Legeforeningens organisasjon

Sak 7 Sentralstyrets melding om Den norske lægeforenings virksomhet for perioden 1.1. – 31.12. 2002

Sak 8 Debatt om aktuelle temaer i relasjon til prinsipp- og arbeidsprogrammet 2002 – 2003

Sak 9 Forslag til prinsipp- og arbeidsprogram 2004 – 2005

Sak 10 Forslag om redaksjonell endring i Legeforeningens lover

Sak 11 Forslag om endring av Instruks for Legeforeningens valgkomité

Sak 12 Organisasjonsutvalgets innstilling av 30.11. 2003

Sak 13 Evaluering av rettshjelpsordningen – forslag til vedtektsendringer

Sak 14 Valg av president, visepresident og medlemmer og varamedlemmer i sentralstyret. Innstilling fra valgkomiteen fremlegges onsdag kl 17.

Sak 15 Valg av leder og medlemmer med varamedlemmer til styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)

Sak 16 Valg av valgkomité

Sak 17 Valg av revisor

Sak 18 Valg av to desisorer

Sak 19 Invitasjon til landsstyremøte 2005 – Hordaland legeforening

Utdanningssaker

Sak 20 Forslag om endring av de generelle spesialistregler – krav til deltakelse i alt forefallende arbeid, vakttjeneste – legevakt

Sak 21 En vurdering av spesialitetsstrukturen i Norge

Sak 22 Utredning av spesialitetsstrukturen i kirurgiske fag

Sak 23 Forslag om opprettelse av ny grenspesialitet under generell kirurgi i mamma-endokrin kirurgi

Sak 24 Forslag om endring av spesialistreglene i blodsykdommer

Sak 25 Forslag om endring av spesialistreglene i psykiatri – utvidet krav til psykoterapiveiledning

Sak 26 Ikrafttreden av nye/endrede spesialistregler

Regnskap og budsjett

Sak 27 Godkjenning av regnskap for 2002

Sak 28 Regnskaper for 2002 til landsstyrets orientering

Sak 29 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 2002

Sak 30 Budsjett for Den norske lægeforening 2004

Helsepolitisk tema – landsstyremøtets første dag

Sentralstyret fører opp «Spesialisthelsetjenesten. Skal penger fortsatt følge pasienten?» som tema for den helsepolitiske debatt under landsstyremøtet i Molde. Helseministeren inviteres til å innlede.

Forslag om endring av spesialistreglene i psykiatri

Spesialitetskomiteen i psykiatri hadde foreslått å øke krav om psykoterapiveiledning fra minimum 70 timer over minst 2 år til minimum 105 timer over minst 3 år med mulighet for veiledning på flere terapiformer.

Komiteens forslag, som var fremmet etter at saken var sendt ut på vanlig høringsrunde som ledd i forberedelse av saken for landsstyret mai 2003, om innføring av mulighet for ytterligere 12 måneders tjeneste innen barne- og ungdomspsykiatri, fant sentralstyret burde fremmes som en egen sak til et senere landsstyremøte.

Saken hadde vært underlagt vanlig organisasjonsmessig behandling, og det var utarbeidet et utkast til brev til landsstyret. Sentralstyret vedtok å tilskrive landsstyret i tråd med utkastet.

Instruks for Legeforeningens valgkomité

Sentralstyret anbefaler landsstyret å vedta endring av instruks for Legeforeningens valgkomité i tråd med bemerkning fra Oslo legeforening, slik at bestemmelsen lyder: Valgkomiteen sender ut til landsstyret de innkomne forslag på kandidater med kort oversikt over faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere tillitsverv i foreningen, tre uker før landsstyremøtet.

Anbefalte artikler