Fibroblastvekstfaktorer og deres reseptorer

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vekstfaktorer er en gruppe proteiner som medierer signaloverføring fra det ekstracellulære miljøet til det indre av cellen. Hensikten med avhandlingen var å kartlegge mekanismene for intracellulær transport og biologiske aktiviteter av fibroblastvekstfaktorer og deres reseptorer i forbindelse med signalformidling.

  Sur fibroblastvekstfaktor (acidic fibroblast growth factor (aFGF )) tilhører en stor familie av signaloverførende proteiner som påvirker celler til å dele seg, skifte differensieringsstatus eller metabolsk nivå. Det er veldokumentert at aFGF kan ha flere virkningsmekanismer. Den ekstracellulære mekanismen består i at aFGF binder og utløser tyrosinkinaseaktivitet til FGF-reseptorer på celleoverflaten, mens den direkte intracellulære signaloverføringen er nødvendig for optimal DNA-syntesestimulerende effekt. Den siste funksjonen er basert på transport av aFGF inn i cellekjernen hvor vekstfaktoren kan påvirke andre proteiner eller selv kan bli gjenstand for kjemisk modifisering av kjerneenzymer. Hypotesen om ekstra- og intracellulær funksjon av aFGF ble fremmet blant annet på bakgrunn av beskrivelsen av en aFGF-mutant (aFGF K132E) som stimulerer tyrosinkinaseaktivitet av FGF-reseptor og translokeres inn i cellekjernen, men som ikke utløser DNA-syntese.

  I doktorgradsstudiene er det isolert og beskrevet et kjerneprotein FIBP (aFGF intracellular binding protein) som interagerer spesifikt med aFGF, men ikke med mutant aFGF. Proteinet er uttrykt i alle vev og celletyper vi har undersøkt og er svært utbredt i store deler av dyreriket. Komparative strukturelle studier av FIBP-genet hos menneske, mus og bananflue er utført. Basert på likhetene i genenes organisering blant annet posisjon og antall av de kodende elementene, ble det konkludert med at FIBP-proteinene i de forskjellige dyreartene mest sannsynlig er av samme avstamning. Videre ble det påvist at også i insekter er FIBP uttrykt i strukturer hvor FGF-signalering tidligere har vært beskrevet. Imidlertid gjør fravær av kjente funksjonelle domener og motiver i FIBP-proteinets sekvens og mangel på homologi med andre intracellulære polypeptider det vanskelig på nåværende tidspunkt å konstruere modeller som forklarer hvordan FIBP er involvert i aFGF-mediert signalformidling.

  Opptak og intracellulær transport av aFGF og FGF-reseptor i mammalske celler er også studert. Dessuten ble det identifisert resirkuleringsendosomer som kandidatorganelle hvor vekstfaktoren akkumuleres og muligens overføres inn i cytosol eller kjernen.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Intracellular transport route and interacting partners of acidic fibroblast growth factor

  Utgår fra

  Utgår fra

  Avdeling for biokjemi

  Radiumhospitalet

  Disputas 21.3. 2003

  Disputas 21.3. 2003

  Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media