Ujevnt om medisinsk treningslære

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Østerås, H

  Stensdotter, A-K

  Medisinsk treningslære

  199 s, tab. ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2002. Pris NOK 285

  ISBN 82-05-30110-7

  Det har lenge vært et behov for en bok om emnet, og den siste tids fokus på fysisk aktivitet som virkemiddel i forhold til helse har ikke gjort boken mindre aktuell. Forfatterne henven-der seg primært til fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell.

  De fire første kapitlene tar for seg oppvarming og de generelle treningsformene. Resten handler om trening ved revmatiske-, hjerte og kar- og respiratoriske sykdommer samt trening ved ryggmargsskader og trening som forebyggende og helsefremmende tiltak.

  Innholdet er av ujevn kvalitet. Spesielt i de fire første kapitlene er begrepsbruken til dels uvanlig og dårlig definert. Bruk av referanser varierer sterkt. Dersom det som skrives savner støtte fra litteratur, så er det viktig at leseren blir gjort oppmerksom på det. Figurmaterialet er etter min mening for sparsomt. Både figurene og figurtekstene er lite klargjørende, og figurene savner henvisning i teksten.

  Kapitlene som omhandler trening ved forskjellige sykdommer innledes med sykdomslære, som naturlig nok er relativt overfladisk beskrevet, men som også er skjemmet av direkte feil. Rådene som gis i forhold til dosering av trening, er ujevnt begrunnet, og kunne med fordel vært klarere fremstilt. Avsnittene om smerte og smerteforståelse gir derimot et verdifullt bidrag til et vanskelig område i trenings-læren.

  Kapitlet om trening i forebyggende og helsefremmende arbeid inneholder nyttig informasjon og kunne med fordel vært utvidet. Boken er etter min mening preget av mange svakheter og skjemmende feil. Den skulle vært gjennomarbeidet en god del før den eventuelt ble et godt tilskudd til litteraturen på området.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media