Stabil andel utenlandske leger i Norge

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

I mars var 2 623 utenlandske statsborgere registrert som leger her til lands. Selv om tilveksten har vært lavere det siste året, har andelen utenlandske leger under 67 år stabilisert seg på 15,5 %.

Antallet nye utenlandske leger som kom til Norge var høyest i 1998, men andelen disse utgjør av leger under 67 år i Norge, økte frem mot februar 2002. Tall fra Legeforeningens register viser at andelen utenlandske leger per 3.3. 2003 var 15,5 %, den samme som i februar. På dette tidspunktet var det 2 623 utenlandske statsborgere blant leger under 67 år i Norge.

Langt færre fra Tyskland

Antallet leger fra andre nordiske land har samlet vært omtrent uendret de siste to år. Økningen i antallet leger fra land utenom Norden, betyr at det fortsatt er en noe lavere andel leger fra andre nordiske land av det totale antallet utenlandske leger. Andelen av de utenlandske legene som kommer fra andre nordiske land, er sunket fra 49,7 % per 10.2. 2001, via 46,2 % per 11.2. 2002 til 45,6 % per 3.3. 2003.

Mens antallet leger fra Tyskland årlig har økt med nærmere 100 de senere årene, har økningen fra 11.2. 2002 til 3.3. 2003 bare vært 25. Dette representerer likevel mesteparten av tilveksten fra EU-landene. Det er nå 663 leger fra Sverige og 604 fra Tyskland. Det er også en mindre økning i antallet leger fra Danmark, Finland, Storbritannia, Spania, Portugal, USA, Canada, Bulgaria, Ungarn, Sveits og Ukraina.

Det er en liten reduksjon i antallet leger fra Sverige, Bosnia-Hercegovina og Serbia og Montenegro. Økningen i antallet leger fra Bosnia-Hercegovina, Irak, Russland, Pakistan og Bulgaria som man så fra februar 2001 til samme tidspunkt i 2002, har stanset.

Flere med spisesialistgodkjenning

Andelen av de utenlandske legene som har norsk spesialistgodkjenning, har økt fra 36,2 % per 11.2. 2002 til 38,1 % per 3.3. 2003, og er høyest blant leger fra Island og Belgia. Andelen av de utenlandske legene som er registrert med doktorgrad, har det siste året økt fra 6,2 % til 6,8 %, og er høyest blant leger fra Sveits, Egypt, USA, Polen, Tyskland og Frankrike.

Gjennomsnittsalderen blant de utenlandske legene er økt fra 42,1 til 42,7 år, og er høyest blant leger fra de andre nordiske landene. Økningen i gjennomsnittsalder er et uttrykk for at det er relativt liten retur av utenlandske leger. Samtidig er tilveksten av nye og yngre utenlandske leger mer moderat enn tidligere.

Andelen av de utenlandske legene som er medlemmer av Legeforeningen, har det siste året økt fra 79,2 % til 79,5 %. Den er lavest blant leger fra nordiske land og høyest blant leger fra land utenfor Norden og EU.

Kvinneandelen blant de utenlandske legene er omtrent uendret (34,5 %). Den er lavest blant leger fra nordiske land og høyest blant leger fra land utenom Norden og EU, med 45,2 %. Det er dermed en viss tendens til at kvinneandelen blant legene fra de landene som også har høyest andel, er medlemmer av Legeforeningen. Også blant norske statsborgere er det en høyere andel medlemmer av Legeforeningen blant kvinner enn blant menn. Dette gjelder både leger og medisinstudenter.

Flere opplysninger om utenlandske leger under 67 år i Norge etter statsborgerskap finnes på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/index.db2?id=6091

Anbefalte artikler