Problembasert læring på nett for medisinstudenter i Trondheim

Artikkel

Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har tatt i bruk Internett for å gi studentene bedre og mer realistiske oppgaver.

En demonstrasjonsversjon av tilbudet om problembasert læring på Internett ligger nå åpent tilgjengelig for andre interesserte.

En av de to store fordelene ved problembasert læring (PBL) over Internett er at man kan få en pedagogisk gevinst av å vise for eksempel videoer som kan synliggjøre symptomer og funn som studentene ellers bare må lese om, eller som de mer eller mindre tilfeldig får se i klinisk tjeneste. Den andre store fordelen ligger i mulighetene for fjernundervisning. Studentenes tilbakemelding på alle disse forskjellige formene for problembasert læring over nettet, har vært svært positive.

Da det nye medisinstudiet i Trondheim ble innført i 1993, valgte man problembasert læring som sentral pedagogisk metode. Studentene eksponeres for et problem, vanligvis en kort klinisk kasuistikk. Med utgangspunkt i dette identifiserer de læringsmål som de skal arbeide med. Vanligvis deles slike PBL-kasuistikker ut på papir. I Trondheim har vi de siste årene arbeidet med forskjellige andre måter å presentere slike kasuistikker på, og en av disse er PBL-kasuistikker på Internett. En type kasuistikker er laget for bruk i den ordinære undervisningen – på campus. I slike kasuistikker må poenget være at kasuistikken – i dette tilfellet en video – viser noe som gir et annet læringsutbytte enn en skriftlig beskrivelse. En slik kasuistikk er lagt ut som demo på følgende Internett-adresse: http://lupin.medisin.ntnu.no/pbldemo/

To andre former for PBL-oppgaver er utarbeidet for bruk i fjernundervisning. Den ene formen tilbys studenter under utplasseringsperioden på lokalsykehus i regionen. Under disse utplasseringsperiodene har studentene ukentlige gruppemøter, hvor de også kan ta i bruk PBL-kasuistikk over nett. Et annet spennende prosjekt er Tilleggskurset for leger som har studert i utlandet. Dette kurset er laget i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Nasjonalt senter for telemedisin (NST). Her har man laget kasuistikker som blant annet skal tydeliggjøre for utenlandsstudentene hvilke læringsmål de bør sette seg i samfunnsmedisin. NST har utviklet et helt nytt Learning Management System som benyttes i kurset. Det interessante her er at man setter sammen gruppene over nettet. Mer om kurset finnes på denne Internett-adressen: http://helseutdanning.no/Tilleggskurs/

Bortsett fra Tilleggskurset for utenlandsstudenter, har den tekniske tilretteleggingen av PBL-oppgavene vært utført av fakultetets egen AV/IT-avdeling med god hjelp av engasjerte studenter. T. Vik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=632

Anbefalte artikler