Helse Nord sentraliserer akuttberedskapen?

Artikkel

Færre sykehus i Nord-Norge skal ha akuttberedskap i kirurgi og fødselshjelp, men pasienttilbudet skal ikke forringes, mener Helse Nord RHF.

I to rapporter som ble lagt frem i begynnelsen av februar, varsler Helse Nord RHF en omstrukturering av beredskapen innen kirurgi og fødselsomsorg. Det betyr i hovedsak at akuttfunksjoner skal samles ved færre sykehus. Det understrekes at helsetjenesten i de tre nordligste fylkene fortsatt skal være desentralisert, og at tilbudet til befolkningen ikke vil bli dårligere.

Prosjektgruppen som har vurdert fødselsomsorgen foreslår å slanke antall fødeavdelinger med full beredskap. Istedenfor ti fødeavdelinger som nå, skal det være 6 – 8 enheter. Også innen kirurgien skal tallet på akuttsykehus ned. En prosjektgruppe slår fast at regionen ikke har behov for ti sykehus med full kirurgisk beredskap, og foreslår å redusere akuttvirksomheten ved sykehusene i Helgeland og Hålogaland. Akuttkirurgien ved de to sykehusene i Finnmark, derimot, skal opprettholdes av geografiske hensyn.

Forslagene til endringer i beredskapsstrukturen er basert på anbefalinger gitt i den såkalte akuttmeldingen som Stortinget behandlet i 2001. Endelig vedtak i saken blir ikke fattet før i juni. I løpet av våren skal også de enkelte helseforetakene komme med forslag til lokale omstillinger. T. Sundar

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=534

Anbefalte artikler