Les mer om …

Artikkel

Tuberkulose – en global epidemi

Tuberkulose er ikke lenger et folkehelseproblem i Norge, og tuberkuloseundersøkelser blir nå rettet mot særlige risikogrupper som eldre, stoffmisbrukere, alkoholikere og visse innvandrergrupper. Globalt er situasjonen en annen: Nær to milliarder personer er smittet med tuberkulose, og fattigdom, dårlig ernæring, HIV-infeksjon og resistensutvikling gir liten grunn til optimisme.

Ny strategi mot tuberkulose

Tuberkuloseepidemien i Nordkapp kommune 1989 – 95

Behandling av tuberkulose i tre av Oslos sentrale og østlige bydeler i 1994 – 2000

Tuberkulose utenfor lungene blant somaliske innvandrere i Norge

Til felts mot tuberkulose i Oslo

Tuberkulosekontroll blant innvandrere, rusmisbrukere og hjemløse

Dysmorfofobi – når utseendet tar over

En sterkt overdreven opptatthet av en innbilt eller minimal defekt i ens utseende betegnes dysmorfofobi og kan ha betydelige konsekvenser, bl.a. sosial isolering, arbeidsuførhet, unødvendig medisinsk og kirurgisk behandling, selvmord og selvmordsforsøk. Hva vet vi i dag om denne tilstanden, hvordan er prognosen og hvordan skal leger forholde seg til pasienter med dysmorfofobi?

Dysmorfofobi – nytt lys på gammel sykdom

Carotisstenose og andre årsaker til hjerneslag

Aterosklerose i halskar er årsak til mange hjerneslag, og carotiskirurgi med trombendarterektomi ved symptomatisk carotisstenose kan være forebyggende. Ultralydundersøkelse kan brukes for å vurdere morfologiske, kvalitative trekk ved stenose i a. carotis og kan predikere risiko for hjerneslag. Åpentstående foramen ovale er en annen mulig årsak til hjerneslag, og erfaringer fra Bergen tyder på at kateterbasert lukking kan hindre nye emboliepisoder. Hvilke metoder kan anvendes for å påvise kardial eller pulmonal høyre-venstre-shunt som årsak til hjerneslag?

Carotiskirurgi for forebygging av hjerneslag

Risiko for hjerneslag ved carotisstenose – hvilken betydning har plakkmorfologi?

Kateterbasert lukking av åpentstående foramen ovale hos unge slagpasienter

Transkranial dopplersonografi, paradokse embolier og høyre-venstre-shunt

Forbruket av psykofarmaka

Forbruket av bl.a. antidepressive legemidler ved psykiatriske sykehus økte kraftig i perioden 1991–2000, mens forbruket av bl.a. antipsykotika gikk noe ned, viser tall fra sykehusapotekene. Forbruket varierte mye mellom sykehusene.

Forbruk av psykofarmaka ved psykiatriske sykehus i Norge 1991 – 2000

Helsetilsyn og påtalemyndighet

Lov om helsepersonell gir Statens helsetilsyn mulighet til å begjære offentlig påtale ved markante avvik fra forsvarlig virksomhet i helsevesenet gjort med forsett eller grov uaktsomhet.

Påtale etter begjæring fra Helsetilsynet

Anbefalte artikler