Les mer om …

Artikkel

Den teknologiske utvikling øker kløften mellom fattig og rik

Etterspørselen etter ny medisinsk teknologi fører til økt medikalisering i den rike del av verden og til at bekjempelsen av alvorlige sykdommer blant verdens fattige forblir nedprioritert. Det er grunn til alvorlig skepsis mot en utvikling hvor kjøpekraft blir den dominerende drivkraft i helsetjenesten. John-Arne Skolbekken & Olaug Lian har belyst drivkreftene bak etterspørselen etter ny medisinsk teknologi ut fra en samfunnsvitenskapelig synsvinkel.

Hva er drivkreftene bak etterspørselen etter ny teknologi?

Kan vi stole på kostnad-effekt-analyser?

Økonomiske analyser av medisinske metoder må tolkes med varsomhet. Slike analyser gjør usikkerheten eksplisitt ved å vise hvordan usikkerhet i grunnlagsdata påvirker konklusjonen.

Evaluering av medisinske metoder – kan vi stole på kostnad-effekt-analyser?

Alternativ behandling – nye holdninger, nye kunnskaper

Norske leger har fått en mer liberal og åpen holdning til alternativ behandling de siste årene. En undersøkelse fra 2001 viser at ett av fire norske sykehus tilbyr en eller annen form for alternativ behandling til visse grupper, i første rekke fødende og smertepasienter. Mange kreftpasienter benytter seg av behandlingsmetoder som ikke er vitenskapelig dokumentert. I en landsomfattende spørreundersøkelse blant 515 kreftpasienter hadde brukere av alternativ behandling 30 % høyere dødsrisiko enn ikke-brukere etter åtte års oppfølging, og en studie fra Nord-Norge viste høyest forekomst av selvrapporterte psykiske plager blant kreftpasienter som brukte alternativ behandling.

Alternativ medisin – holdninger og bruk blant sykehusansatte leger, sykepleiere og kontorpersonell i Nord-Norge

Psykiske plager og kreftpasienters bruk av alternativ behandling

Forverrer bruk av alternativ medisin leveutsiktene ved kreft?

Bruk av alternativmedisinsk behandling ved norske sykehus

Komplementære og alternative terapier ved kreft

Norske sykehus åpner for alternativ behandling

Viktig supplement ved smertebehandling

Fødeavdeling sendte 16 jordmødre på kurs

Positiv holdningsendring blant leger

Kreftpasienter må få råd om alternativ behandling

Alternativ behandling inn i varmen via forskning

Alternativ behandling – blir pasientenes sikkerhet ivaretatt?

Er utgiftene ved sykefravær mindre enn antatt?

En ny analyse av sykefraværet i 2001 viser at fraværet i arbeidsgiverperioden, og dermed arbeidsgivernes utgifter, er nesten det halve av tidligere antatt. Det målet som er satt opp i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv, er i så fall mer enn oppfylt allerede.

Hvor stort er egentlig sykefraværet?

Hva koster sykelønnsordningen?

Ekstraordinært landsstyremøte – sentralstyret på tiltalebenken

Mange medlemmer og tillitsvalgte har med dyp bekymring fulgt konflikten mellom sentralstyret og tidligere generalsekretær Magne Nylenna. Informasjonen fra partene har vært ytterst begrenset. På det ekstraordinære landsstyremøtet 13.2. 2003 ble det med knapt flertall vedtatt ikke å offentliggjøre sentralstyrets evalueringsrapport om generalsekretæren. Møtet endte med et nesten enstemmig vedtak om at landsstyret tok til etterretning sentralstyrets beklagelse over prosessen.

Ekstraordinært landsstyremøte med sentralstyret på tiltalebenken

Generalsekretær – spennende lederrolle for kunnskapsorganisasjon i vekst

Anbefalte artikler