Ny kunnskap om behandling av røykere

Erling Åserud Om forfatteren
Artikkel

Christiansen, I

Damkjær, H

Sonne, T

Rygning og rygestop

Inspiration til professionel samtale. 273 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2002. Pris DKK 268

ISBN 87-628-0235-6

Boken er skrevet til alle profesjoner i helsevesenet som trenger å vite noe om fagområdet røykeavvenning; lærere og pedagoger som arbeider med helseundervisning, journalister som skriver helsestoff og beslutningstakere innen offentlig administrasjon og politikk. Forfatterne er psykologer med nasjonal og internasjonal erfaring og kompetanse på området røykeavvenning.

Med denne boken ønsker de å integrere alle tilnærmingsmåter innenfor det store fagområdet som røykeavvenning etter hvert har vokst seg til å bli. De ønsker også å sette mer fokus på hvor viktig det psykologiske aspektet innen fagområdet er.

Boken har et tiltalende ytre med myke permer, og allerede på forsiden blir vi klar over hva dette dreier seg om. Undertittelen slår nemlig an tonen på en innbydende måte: «inspirasjon til profesjonell samtale». I første del drøftes det universelle spørsmålet: Hvorfor slutter de ikke bare å røyke? I andre del drøftes ulike tilnærmingsmåter til behandlingen: individuell eller gruppebehandling (kurs) og i del tre går de inn på hvilke behandlingsredskaper vi har å forholde oss til: psykologiske metoder, farmakologiske hjelpemidler, tekniske hjelpemidler og ikke minst samtalen som hjelpemiddel i lys av de ulike psykologiske sam-talemodeller om atferdsendring vi i dag kjenner til.

Bokens layout bærer preg av gjennomtenkt tilnærming med oversiktlige kapitler, der leseren lett kan orientere seg i de ulike emnene uten å miste tråden. Formen er preget av ro og orden, og man opplever å få luft mellom argumentene. Kildehenvisningene er plassert bak hvert kapittel og er lette å slå opp i, men kunne med fordel ha vært merket med indekser.

Boken dekker alle sider ved moderne røykeavvenning og er svært godt oppdatert i forhold til de enorme mengder forskningsdata som finnes på området. Dens styrke er ikke bare innføring i de moderne psykologiske behandlingsmodeller, men bredden i de områdene den dekker. Den blir derfor nærmest som en lærebok for flere profesjoner som skal arbeide med å hjelpe røykere til å slutte. Med et par kapitler om norske forhold ville denne boken derfor egne seg for flere helseprofesjoner i våre utdanningsinstitusjoner.

Til tross for detaljrikdommen beholder leseren oversikten. Når man er kommet til veis ende, stiller man seg spørsmålet: Hvorfor er ikke denne boken kommet før?

Anbefalte artikler