Kampanje for røykfrie sykehusansatte

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Målet er at alle sykehusansatte blir røykfrie i arbeidstiden innen utgangen av dette året, sier representanter for de fire organisasjonene som står bak kampanjen.

Dagfinn Høybråten mottok kampanjepakken av forbundslederne Jan Davidsen, Tove Stangnes, Bente G.H. Slaatten og Hans Kristian Bakke. Foto L.T. Kongsvik

Mandag 3. mars gikk startskuddet for en kampanje som har som mål å få sykehusansatte røykfrie i arbeidstiden innen 1.1. 2004. Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom Sykepleierforbundet, Kommuneforbundet, Helse- og sosialforbundet og Legeforeningen. De fire organisasjonene deltok i desember 2001 på et møte i regi av Statens tobakksskaderåd. Da forpliktet samtlige organisasjoner seg til å gjennomføre et fellesprosjekt, og som nå har munnet ut i konkrete tiltak for å gjøre de ansatte røykfrie i arbeidstiden.

Eksempel på kampanjemateriell som nå er sendt alle sykehus

Fire organisasjoner står bak kampanjen som startet 3. mars

Hjelp på veien

I samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet gjennomførte organisasjonene våren 2002 en undersøkelse om holdninger til røyking i norske sykehus. 98 % av ledelsen så det som «svært viktig» eller «ganske viktig» å få sykehuset røykfritt, mens kun 18 % svarte at sykehuset allerede var røykfritt.

Organisasjonene har utarbeidet en kampanjepakke som en hjelp på veien mot målet. For å oppnå et godt resultat har ansvarliggjøring av både tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjeneste og ledelsen på sykehusene vært et viktig moment i arbeidet.

Alle sykehustillitsvalgte i samarbeidsorganisasjonene har fått tilsendt et eget brev om kampanjen, samt en kampanjefolder som inneholder informasjon og forslag til tiltak som kan gjennomføres ved det enkelte sykehus. I tillegg er det sendt ut plakater til alle sykehus. Det er også opprettet en egen nettside (www.roykfrie-sykehus.no) hvor informasjonsfoldere, fem forskjellige plakater, 15 ulike illustrasjoner og annet informasjonsmateriell kan lastes ned for å lage eget informasjonsmateriell lokalt.

Nedtelling

I slutten av februar fikk hvert sykehus tilsendt en stor nedtellingskalender til å henge opp i sykehusets vestibyle, kantine eller et annet sted hvor mange ansatte ferdes. Kalenderen har en måneds nedtelling til den datoen det enkelte sykehus bestemmer seg for å ha røykfrie ansatte i arbeidstiden.

Sykehusene vil også få tilsendt Bedriftspakke for røykfrihet. Bedriftspakken er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet og foreligger i revidert utgave i begynnelsen av mars.

De sykehusene som etter hvert blir røykfrie vil få tildelt en «røykfri-pris».

Positiv helseminister

Ledelsen ved sykehusene har fått tilsendt eget brev om kampanjen der de oppfordres til å engasjere seg og være aktive pådrivere i motivasjonsarbeidet overfor personalet som skal slutte å røyke. Det oppfordres også til annonsering av røykeavvenningskurs samt å legge til rette for at kursene kan gjennomføres i arbeidstiden.

De ansatte er viktige rollemodeller, og via kampanjen ønsker man bevisstgjøring av de ansattes holdninger til egen helse. Det er i informasjonsmateriellet lagt vekt på at pasienter må skånes for ubehagelig røyklukt fra de ansatte, men også at de ansatte bør skånes for lukt fra egne kolleger.

Fredag 31. januar informerte lederne i organisasjonene helseministeren om kampanjen. Dagfinn Høybråten berømmet initiativet, og fremhevet at ansatte i helsevesenet er viktige rollemodeller.

– At de blir røykfrie i arbeidstiden, er viktig for pasientene. Mange er plaget av allergier og reagerer på røyklukt. Dette er derfor et tiltak som jeg hilser varmt velkommen, sa helseministeren.

Anbefalte artikler