Generalsekretær – spennende lederrolle for kunnskapsorganisasjon i vekst

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

15. mars går søknadsfristen ut for den som føler seg kallet som ny generalsekretær i Den norske lægeforening. Vedkommende skal være administrativ leder for et sekretariat med over 120 ansatte og forretningsfører på vegne av 21 000 medlemmer. – Jobben byr på varierte oppgaver i en organisasjon som kjennetegnes av sitt brede engasjement, sier president Hans Kristian Bakke.

– Hvordan vil du beskrive organisasjonen som den nye generalsekretæren møter?

– Legeforeningen er en variert og omfattende organisasjon som både er politisk og faglig forankret, svarer Bakke. – Tillitsvalgtapparatet er organisert både geografisk og etter yrkestilhørighet. Disse representerer 21 000 medlemmer hvorav 3 400 er studenter. Spesialforeningene, 59 i tallet, utgjør den faglige aksen. Foreningens engasjement er tilsvarende bredt med vekt på fagutvikling, utdanning, forskning, yrkesetikk, helsepolitikk – i tillegg til rollen som fagforening.

– Legeforeningen står foran en større omorganiseringsprosess, påpeker Bakke. – Denne er dels utløst av nylig innførte helsereformer, dels av endringer på forhandlingsarenaen. Et ønske om å styrke den faglige delen av vår virksomhet har ført til at et internt organisasjonsutvalg nylig har lagt frem forslag om organisasjonsmessige endringer, i tråd med en slik utvikling.

Må være lege

– Den nye generalsekretæren møter et sekretariat på ca. 120 medarbeidere. Også i sekretariatet står vi foran en reorganisering, som til dels vil være knyttet opp mot forestående endringer i tillitsvalgtapparatet, utdyper presidenten.

– Legeforeningen som organisasjon vil alltid stå overfor krevende utfordringer i forhold til en helsetjeneste i rivende utvikling. Gjennom et kompetent sekretariat skal generalsekretæren søke å realisere organisasjonens visjoner og selv være visjonær i sitt virke overfor sekretariat og politisk ledelse.

– Hvilke oppgaver skal generalsekretæren ivareta?

– Generalsekretæren, som etter våre lover skal være lege, skal ivareta en rekke funksjoner. Først og fremst skal hun eller han lede en kvalifisert kunnskapsorganisasjon. De ansatte stiller med meget solid kompetanse. Dette spenner fra jus til medisin, samfunnsvitenskap og helsepolitikk, pedagogikk og informasjons- og formidlingsarbeid. Generalsekretæren skal ivareta den samlede ledelse av dette apparatet med særlig vekt på støttefunksjoner overfor valgt ledelse, foreningens øvrige tillitsvalgtapparat, råd og utvalg og service til medlemmene generelt.

Generalsekretæren er forretningsfører for Legeforeningen i tillegg til flere fond og stiftelser, blant annet sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

– I samråd og samarbeid med presidenten skal generalsekretæren profilere og representere Legeforeningen internt og utad. Generalsekretæren tar også del i internasjonalt legeforeningsarbeid, sier Hans Kristian Bakke.

– Finnes det leger som kan ivareta alt dette?

– Ja, det mener jeg bestemt. Den som får stillingen må selvfølgelig få gå seg til, men selv om jobben vil være både krevende og utfordrende, vil den også være engasjerende og ikke minst lærerik og utviklende. Det finnes mange leger med både erfaring og formell kompetanse i forhold til ledelse, som jeg forventer vil se på en stilling av denne karakter som attraktiv.

Rolleforståelse

– Er formell lederutdanning et krav?

– Vi har ikke stilt absolutte krav av denne art. På den annen side følger vi heller ikke prinsippet om at «den beste kirurgen skal lede».

– Hva slags person søker dere?

– Hun eller han må fremvise en rekke egenskaper. Det er krevende å lede kompetansebedrifter hvor formålet, prioriteringen av innsatsområdene og strategiene blir definert av organisasjonens valgte organer – og som dertil ledes politisk av en valgt president, som etter våre lover har den direkte ledelse av foreningens viktigste forhandlinger og transaksjoner med myndigheter og arbeidsgivere, svarer Bakke.

– I tillegg til kunnskap og oversikt over helsevesenet og de faglige og helsepolitiske problemstillinger, vil evnen til god rolleforståelse og det å lede og lykkes gjennom andres innsats, være svært viktig, legger han til.

– Som leder av et meget kompetent sekretariat i endring, er det dessuten nødvendig å ha evne til nærhet og forståelse rent menneskelig, foruten evne til å skape trygghet og engasjement rundt seg, og å være tydelig og samlende.


En rapport fra juni 2000 (1) gir nyttig lesing for den som ønsker en historisk gjennomgang av ledelsesforholdene i Legeforeningen. Samtidig ønsket det daværende sentralstyret å avklare rollen som generalsekretær i samspillet med den politiske ledelse.

Rapportendrøfter formelle regler og uformell praksis innad i egen organisasjon, men også hvordan forholdene er i andre akademikerorganisasjoner og nordiske legeforeninger.

I kjølvannet av rapporten var saken oppe til behandling i sentralstyret, ved flere anledninger (2, 3). I Tidsskriftets spalter ble det også den gang orientert om rekrutteringsprosessen (4) før Nylenna ble formelt ansatt i mai 2001 (5).

Den omfangsrike rapporten og referanselisten nedenfor gir en pekepinn på prosessen som sentralstyret også nå må igjennom, før ny generalsekretær er på plass i løpet av juni 2003. I mellomtiden har sentralstyret vedtatt å gi Terje Vigen, lege og leder for sekretariatets helsepolitiske avdeling, fullmakter og signaturrett på vegne av Legeforeningen i henhold til Instruks for Den norske lægeforenings sekretariat og generalsekretær, datert 10.5. 2001.

For ytterligere informasjon om rekrutteringsprosessen og de prosedyrer som skal følges for å sikre et bredt grunnlag av kvalifiserte søkere, se sentralstyrets vedtaksprotokoll fra møtene 1.2. 2003 og 5.2. 2003 (www.legeforeningen.no).

Anbefalte artikler