Leger blir pionerer i bruk av elektronisk signatur

Artikkel

Sykmeldingsattester og legeerklæringer sendt elektronisk fra leger til trygdemyndighetene blir snart en realitet.

Rikstrygdeverket inngikk medio januar avtale om en standardløsning for signering og kryptering av elektronisk informasjon som sendes via Internett. Dette innebærer at sykmeldingsattester og legeerklæringer kan sendes elektronisk ved at legene bruker en unik elektronisk signatur.

– Målet er at legene skal kunne ta i bruk systemet i løpet av første kvartal i år, sier Elisabeth Sunde i Rikstrygdeverket. Foreløpig vil det være frivillig for legene å bruke løsningen.

Det er et IT-selskap eid av Posten som leverer løsning for signering og kryptering av informasjon, en såkalt PKI-løsning (Public Key Infrastructure). Systemet vil gjøre det mulig for leger å koble seg opp over vanlig Internett med et digitalt sertifikat som identifikasjon. Dette kan skje i form av en programvare eller et smartkort. Selskapet skal, som en del av avtalen, levere en verktøypakke som gjør det mulig å integrere løsningen mot egne systemer.

– Nå er det er viktig at også journalleverandørene raskt tilrettelegger for bruk av den nye løsningen fra de elektroniske pasientjournalsystemene, påpeker Elisabeth Sunde i Rikstrygdeverket.

Teknologien for elektronisk signatur er generell. Den kan også brukes for sikker kommunikasjon med mottakere utenfor helsesektoren. Det er lagt vekt på at løsningen skal være så enkel og billig som mulig, både å anskaffe og bruke, opplyser Rikstrygdeverket.

– Leger som tar i bruk løsningen vil faktisk bli den første yrkesgruppen i Norge som profesjonelt benytter elektronisk signatur, sier Sunde i Rikstrygdeverket.

Legeforeningen er gjennom ELIN-prosjektet engasjert i elektronisk samhandling i helsesektoren. Samtidig som avtalen om elektronisk signatur ble klar, undertegnet Legeforeningen, Rikstrygdeverket og Sosial- og helsedirektoratet en samarbeidserklæring om felles mål om elektronisk kommunikasjon på en enhetlig plattform. ELIN-prosjektets kravspesifikasjoner for elektronisk sykmelding og Rikstrygdeverkets arbeid utfyller hverandre, og innebærer ingen motsetningsforhold, opplyser Legeforeningen i en orientering på foreningenes nettsider.

Det har pågått flere prosjekt om elektronisk innsending av sykmelding og legeerklæring, blant annet i regi av Rikstrygdeverket. Hvert år sendes det inn 3,5 millioner slike blanketter til trygdeetaten. Potensialet for besparelse ved å slippe og taste inn opplysningene manuelt er enormt. S. B. Nesje

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=300

Anbefalte artikler