Forebygging som resept for bedre folkehelse

Artikkel

Ved å forebygge mer, kan man reparere mindre, er hovedbudskapet i den nye stortingsmeldingen om norsk folkehelsepolitikk.

Helseminister Dagfinn Høybråten la i januar frem St.meld nr. 16 (2002 – 2003) Resept for et sunnere Norge. Meldingen trekker opp strategiene for folkehelsearbeidet de neste ti årene, og inneholder fire «resepter» for et sunnere Norge: Det skal bli enklere for den enkelte å ta ansvar for egen helse, det skal bygges brede allianser for folkehelse, helsetjenesten skal legge større vekt på forebygging og tiltakene skal bli mer kunnskapsbaserte.

Regjeringen ønsker å sette søkelys på hvordan samfunnet tilrettelegger mulighetene for fysisk aktivitet, trivsel og sunne matvaner, hvordan skolen håndterer mobbeproblemene, og hvordan arbeidslivet kan være helsefremmende og ikke helsenedbrytende. I meldingen tas det til orde for økt livsstilspåvirkning og styrking av forebyggende tjenester for barn, unge og familier. Et av virkemidlene skal være å gi fastlegene nye takster for å skrive ut «grønne resepter».

Meldingen inkluderer en kvinnehelsestrategi som vektlegger tiltak som skal gi jenter større selvtillit og bevisstgjøre dem i forhold til egen kropp. T. Sundar

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=273

Anbefalte artikler