65 millioner til forskning i Midt-Norge

Artikkel

– Satsingen forplikter til samarbeid mellom fakultetet og Helse Midt-Norge. Det er vi allerede godt i gang med, sier dekanus Gunnar Bovim.

Foto NTNU Info/Bård F. Gimnes

Ledelsen i Helse Midt-Norge har satset offensivt på medisinsk forskning ved å bevilge 1 % av driftsbudsjettet, det vil si 65 millioner kroner til formålet. Helse Midt-Norge er alene om å gi en slik pengesum til medisinsk forskning. Foretakene er ikke lovpålagt å gjøre det. Pengene skal administreres gjennom samarbeidsutvalget som er satt sammen av representanter fra universitetene og de regionale helseforetakene, og er etablert i alle regionene.

En tidel av beløpet er satt av til stipendiat- og post doc.-stillinger. Stipendiatene skal plasseres ved ulike sykehus i regionene, men skal knyttes til doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet. Medisinsk teknologi er et av satsingsområdene sammen med pasientnær klinisk forskning. Det opplyser seksjonssjef Arild Skaug Hansen til www.universitetsavisa.no

Dekanus Gunnar Bovim sier til Tidsskriftet at bevilgningen omtrent utgjør en tredobling i forhold til forskningsbeløpet i regionsykehustilskuddet. – Vi skal skape mye forskning av god kvalitet for disse pengene ved langsiktig kompetansebygging og ved å bygge opp veilederkapasiteten, sier han.

Forskningen kommer pasientene til gode ved at tilbudet om spesialisthelsetjenester blir bedre.

– Vi vil også stimulere forskning i grenseflaten mellom første- og annenlinjetjenesten. Spesielt er det hyggelig at Helse Midt-Norge gir anledning til å stimulere forskning også utenfor universitetssykehuset. Vi vil møte utfordringen blant annet ved å øke kapasiteten ved Enhet for anvendt klinisk forskning, opplyser Bovim.

10 millioner kroner skal gå til større prosjekter ved universitetssykehuset. Det medisinske fakultet og St. Olavs Hospital utlyser midlene i fellesskap. Forskningsmidlene skal bidra til å utvikle bedre faglighet og samarbeidsmiljø mellom fakultetet og sykehusavdelingene i det fremtidige universitetssykehuset i Midt-Norge. N. Husom

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=368

Anbefalte artikler