Les mer om …

Artikkel

Fra forskning til hverdagsmedisin

Utviklingen av nye legemidler er ikke alltid så rasjonell og uproblematisk som mange forestiller seg, og en slik erkjennelse kan åpne for forbedringer i dagens systemer. Økonomiske og etiske forhold kan legge sterke begrensninger på bruken av ny medisinsk teknologi, og med ulike og ofte motstridende hensyn vil en avveining i siste instans være et spørsmål om verdivalg.

Medikamentell terapi

Etiske utfordringer ved innføring av ny medisinsk teknologi

Intrakraniale svulster

Mistanke om at uklare symptomer kan skyldes hjernesvulst, kan påvirke både pasientatferd og legeatferd, men den enkelte lege vil ha svært begrenset erfaring med hjernesvulster. I to oversiktsartikler om intrakraniale svulster fremgår det at primære hjernesvulster er den tredje hyppigste dødsårsak blant unge voksne, og at hjernesvulst er den vanligste solide svulstform hos barn under 15 år. Slike svulster kan gi seg til kjenne ved symptomer og tegn som følge av økt intrakranialt trykk, epileptiske anfall, fokalnevrologiske utfall, personlighetsendringer og endokrine forstyrrelser. MR er i dag det viktigste diagnostiske hjelpemiddel. Fra Trondheim beskrives forløpet etter reseksjon og adjuvant behandling av maligne hjerne- svulster, og fra Rikshospitalet transfacial kirurgisk tilgang til svulster som involverer skallebasis.

Intrakraniale svulster hos barn

Intrakraniale svulster hos voksne

Transfacial nevrokirurgi ved svulster i skallebasis

Pasientklager på kirurgi

Klager, avviksmeldinger og pasientskadeerstatninger kan gi kunnskap om hvordan helsetjenesten kan bli bedre. Nevrokirurgisk avdeling i Tromsø har gått gjennom alle 52 klager til Norsk Pasientskadeerstatning fra perioden 1994 – 2000 som gjaldt deres avdeling, og konkluderer bl.a. med at utvelgelsen av pasienter til operasjon og pasientinformasjonen før ryggoperasjoner bør bli bedre. På landsbasis dreier pasientklager på innsetting av totalprotese ved hofteartrose seg hyppigst om løsning av protesen, særlig på grunn av en ny type sement. Dette understreker viktigheten av varsomhet ved introduksjon av nye produkter.

Klager og kvalitet i nevrokirurgi

Klager til Norsk Pasientskadeerstatning etter nevrokirurgisk behandling

Klager ved innsetting av totalprotese for hofteartrose

Sentralstyret og generalsekretæren

Like før jul ble det kjent at Magne Nylenna ønsket å gå av som generalsekretær i Legeforeningen. Bakgrunnen var sviktende tillit mellom ham og sentralstyret. Saken ble slått opp i flere nyhetsmedier og vakte bekymring hos mange medlemmer. Tidsskriftet har fortløpende publisert nyhetsoppslag og leserinnlegg på en nyopprettet debattside på www.tidsskriftet.no, men informasjonen fra partene, sentralstyret og generalsekretæren, har vært svært begrenset. Underskudd på informasjon kan være problematisk. Saken er gjenstand for et ekstraordinært landsstyremøte 13. februar, det vil si etter at dette nummer av Tidsskriftet går i trykken og før det når våre lesere.

Informasjon som virkemiddel

SOP-investering vekker reaksjoner

65 millioner til forskning i Midt-Norge

Barn rammet av leukemi etter genterapi

Fem regionavdelinger og færre yrkesforeninger

Tilsynssakene blir mer alvorlige

Fulgte saken på nett

Magne Nylenna har sluttet i Legeforeningen

Anbefalte artikler