Regler ved reise for Legeforeningens regning

Olav Rabben Om forfatteren
Artikkel

Etter 1. januar 2003 er det innført nye regler for reiseutlegg. Utenom bruk av egen bil dekkes reise- og oppholdsutgifter kun ved dokumentasjon i form av originale kvitteringer.

Refusjon av reiseutlegg fra Legeforeningen vil heretter bli utbetalt etter regning. Sentralstyret besluttet dette i møtet 13. desember 2002 som ett av flere tiltak med sikte på innsparing og effektivisering i foreningen. De nye reglene har virkning for reiser som foretas etter 1. januar 2003.

Endringen omfatter alle de organer hvor sentralstyret er formelt styreorgan, dvs. Den norske lægeforening, Utdanningsfondene I, II og III, Kvalitetssikringsfondene I og II, Lånefondet og Rettshjelpsordningen. Det er samtidig rettet en henvendelse til yrkesforeningene og avdelingene med anmodning om at samme regler innføres for disse.

Kompensasjon og honorarsatser

Nye satser for beregning av kompensasjon for tapt inntekt gjøres gjeldende fra 1. januar 2003. Honorarsatser i forbindelse med undervisning er de samme som gjaldt fra 1. juli 2001.

Oppdaterte skjemaer med nærmere spesifikasjon av reglene, samt satser for forelesning ved kurs, paneldebatter, rundebordskonferanser, gruppeledelse, m.m. finnes på www.legeforeningen.no (se lenken Skjemaer og trykksaker).

Fakta

Foreningen for norske leger i utlandet (NULF)

Stiftet: 1995

Formål: Foreningens formål er å ivareta medlemmenes særegne faglige interesser, både hjemme og ute, styrke norsk medisins profil i utlandet og fremme norsk deltakelse og samarbeid med utenlandske organer.

Foreningen skal formidle impulser fra institusjoner og styrke interessen for medisinske aktiviteter ute blant kolleger hjemme. Den skal delta aktivt i medisinsk forskning og utvikling i internasjonal regi.

Styret: Leder Lars Petter Eldevik, University of Michigan, USA

Antall medlemmer: 30

Lise B. Johannessen - Informasjonsavdelingen

Anbefalte artikler