Kontingenter til Legeforeningen for 2003

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Krav om første innbetaling av kontingent sendes ut i disse dager. Fristen for betaling er satt til 1. mars.

  Obligatoriske kontingentsatser fastsettes hvert år av landsstyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Kontingenten dekker medlemskap i Den norske lægeforening samt medlemskap i de enkelte yrkesforeninger og avdelinger. De totale kontingentinntektene skal dekke kostnader ved drift av hovedforeningen, avdelingene, yrkesforeningene og rettshjelpsordningen.

  De obligatoriske kontingentene innkreves samlet med en halvpart forskuddsvis innen 1. mars og resten innen 1. juli.

  Nye medlemmer av Legeforeningen, inklusive studentmedlemmer, betaler den obligatoriske kontingenten for første kalenderår beregnet fra og med første måned etter innmelding.

  I henhold til Legeforeningens lover kan landsstyret vedta redusert kontingent for grupper av medlemmer når andre forhold gjør dette rimelig.

  Kontingenter for 2003

  Kontingenter for 2003

  For 2003 har landsstyret vedtatt kontingentsatser som vist nedenfor:

  • Fullt betalende medlemmer: kr 4 700

  • Dersom ektefeller er medlemmer av foreningen, og de sammen mottar ett eksemplar av Tidsskriftet, betaler den ene ektefellen kr 3 525. Denne kontingentreduksjonen kommer ikke til anvendelse dersom det gis reduksjon i kontingent av andre årsaker.

  • Nyutdannede leger i tre år etter avlagt medisinsk embetseksamen: kr 3 525

  • Medlemmer bosatt i utlandet: kr 2 350

  • Medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlem også er tilsluttet annen akademisk yrkesorganisasjon: kr 3 525

  • Studentmedlemmer: kr 400

  • Medlemmer som avtjener pliktig sivil- eller militærtjeneste med menige vilkår: kr 400

  Fritak for kontingent

  Fritak for kontingent

  Leger som har gått av med alders- eller uførepensjon er fritatt for å betale kontingent. Fritaket gjelder senest fra det året medlemmet fyller 70 år. Ved uførhet gis fritak dersom uførhetsgraden er 50 % eller mer.

  Videre kan sentralstyret etter søknad frita et medlem helt eller delvis for å betale de obligatoriske kontingenter dersom vedkommendes økonomiske forhold gjør dette rimelig. Av praktiske grunner har sentralstyret gitt generalsekretæren fullmakt til å innvilge slike individuelle fritak. Eventuell anke over avslag på søknad om kontingentfritak som er behandlet av generalsekretæren, avgjøres imidlertid av sentralstyret. Individuelle kontingentfritak begrenses til ett kalenderår av gangen.

  Manglende kontingentbetaling

  Manglende kontingentbetaling

  Et medlem som ikke har betalt den obligatoriske kontingenten, blir utmeldt av foreningen. Det gis varsel før den faktiske utmeldingen skjer. Ved ny innmelding i foreningen må eventuell kontingentrestanse betales. Kontingentrestanser begrenses til og med det siste hele kalenderåret før utmelding.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media