EU-tilnærming i nordisk alkoholpolitikk

Artikkel

Press mot pris- og avgiftsnivået på alkohol og mot monopolordningen skyldes EU-påvirkning på norsk alkoholpolitikk.

Foto Europakommisjonens audiovisuelle bibliotek

Det kommer frem i en fersk rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (www.sirus.no). Rapporten viser at det nordiske samarbeidet om alkoholpolitikken er blitt satt på prøve flere ganger de siste årene. Aldersgrenser for kjøp og informasjon om skadevirkninger er imidlertid preget av kontinuitet. Effektene av utviklingen for Norge som EØS-medlem er det samme som for EU-medlemmene Finland og Sverige, hevder forfatterne av rapporten. Det har også vært en gjensidig påvirkning mellom Norden og EU. Oppmerksomheten omkring alkoholrelaterte skader har blant annet økt i EU.

For Norge har den europeiske integrasjonsprosessen ført til økt grensehandel og press mot norske myndigheter om å redusere avgiftene på alkohol betydelig. Også reklameforbudet er blitt utfordret i Norge. Det har vært snakk om å lette lovgivningen som følge av den teknologiske utviklingen. Påstander om at alkoholreklame på Internett og i utenlandske TV-kanaler gir ulike konkurranseforhold for norske og utenlandske bedrifter, har ført til krav om at forholdene må likestilles.

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge bindende regelverk på flere områder. I rapporten pekes det på at man i økende grad beveger seg bort fra å diskutere hva som er politisk ønskelig, til i større grad å fokusere på hva som er rett og galt i forhold til et juridisk bindende regelverk. I praksis betyr det at man må velge politiske virkemidler som i minst mulig grad griper inn i den frie vareflyten når målet er å fremme helse- og sosialpolitiske interesser.

Økt europeisk samarbeid har, ifølge rapporten, ført til både revitalisering og forvitring av nordisk alkoholpolitisk samarbeid. Et eksempel på forvitring er at Norge og Island står utenfor EU og at dette kan gjøre det vanskelig å delta i prosesser om alkoholpolitikk på EU-nivå. Et eksempel på at forholdene er blitt bedre, er at EU har fått en institusjonalisert plass på den alkoholpolitiske dagsorden i Norden. Blant annet har dette ført til bedre samarbeid om for eksempel forskning i europeisk perspektiv. N. Husom

www.legeforeningen.no/index.db2?id=14182

Anbefalte artikler