Statiner mot multippel sklerose?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Simvastatin bedrer symptomene hos mus med eksperimentell autoimmun encefalomyelitt. Dersom resultatene er overførbare til mennesker, kan det bety en ny behandlingsmulighet for pasienter med multippel sklerose.

Ved multippel sklerose (MS) ødelegges myelinskjedene rundt nervecellene av en sannsynlig autoimmun respons. Særlig T-hjelpeceller antas å spille en betydelig rolle i den patologiske prosessen. Tidligere forsøk har vist at statiner endrer kroppens immunrespons, blant annet slik at behovet for retransplantasjoner etter hjerteoperasjoner reduseres. Det har også vært antatt at statiner kan hemme andre typer autoimmune responser, men effekten og mekanismen har hittil vært ukjent.

Eksperimentell autoimmun encefalitt er en tilstand hos mus som klinisk minner om multippel sklerose, og som benyttes i dyreeksperimenter der man ønsker å teste medikamenter mot sykdommen. Tilstanden fremkalles eksperimentelt, og kan simulere flere typer multippel sklerose (kronisk eller anfallsvis). Forskere fra Stanford-universitetet i California har nå gitt simvastatin til mus med ulike typer eksperimentell autoimmun encefalitt (1). De fant at behandlingen reverserte lammelser hos mus med kronisk sykdom. Samtidig hindret simvastatin nye anfall. I tillegg kunne forfatterne vise at simvastatin «redirigerer» CD4-positive hjelpeceller fra å indusere en autoimmun respons til å hindre den. Funnene gjør at det kan bli aktuelt å teste kolesterolsenkende medikamenter på andre T-cellemedierte sykdommer, for eksempel diabetes og revmatoid artritt (2).

Elisabeth Gulowsen Celius ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, minner om at veien fra dyreeksperimenter til pasienter er lang: – Eksperimentell autoimmun encefalitt skiller seg fra multippel sklerose på flere vesentlige punkter. Det er derfor ikke mulig å slutte at et medikament som har effekt ved denne tilstanden hos mus, også kan hjelpe mennesker.

Anbefalte artikler