Les mer om ...

Artikkel

Alkohol og uhelse

Sammenhengen mellom alkohol og helse er åpenbar, men komplisert. Både forbruk, overforbruk og misbruk kan være vesentlige faktorer for utvikling av sykdom. Med dagens viten er det vanskelig å gi individuelle råd om hvilken mengde alkohol som kan konsumeres uten fare for helseskader. Norsk alkoholpolitikk er i stor grad basert på å begrense totalforbruket av alkohol gjennom restriksjoner på tilgangen, men politikken står under press, bl.a. som følge av Norges medlemskap i EØS.

Biologiske virkningsmekanismer og noen kliniske effekter av alkohol

Alkohol som medvirkende faktor i noen vanlige kliniske situasjoner

Alkohol og EU – fri flyt?

Legenes nye rolle i rusmiddelomsorgen

Bedre og mer samordnet hjelp til rusmisbrukere

Rustelefon for ungdom og foreldre

Er kontorblodtrykk tilstrekkelig?

I en studie blant allmennpraktikere viste blodtrykksmålinger med forhåndskontrollerte blodtrykksapparater på legens kontor variable, dels uforutsigbare og for mange pasienter betydningsfulle avvik i forhold til automatisk ambulatorisk blodtrykksmåling. 66 % av de 167 pasientene hadde en systolisk forskjell på >10 %; 60 % hadde en diastolisk forskjell på > 5 %. Automatisk ambulatorisk blodtrykksmåling bør ifølge forfatterne gjennomføres før hypertonibehandling igangsettes.

Diagnostikk av hypertensjon i allmennpraksis – er kontorblodtrykk tilstrekkelig?

Angioplastikk best ved akutt hjerteinfarkt

En metaanalyse av studier som sammenlikner primær angioplastikk og trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt, tyder på at angioplastikk gir bedre resultater både med hensyn til dødelighet, reinfarkt og hjerneslag (oddsforhold henholdsvis 0,72 (KI 0,57 – 0,91), 0,37 (KI 0,26 – 0,53) og 0,40 (KI 0,24 – 0,67)). Primær angioplastikk bør være standardbehandling ved akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon, men behandlingen bør gis ved et begrenset antall sentre, anbefaler en ekspertgruppe nedsatt av Senter for medisinsk metodevurdering.

Primær angioplastikk eller trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt?

PCI som akutt behandling – hvor og hvordan?

Akutt PCI-virksomhet må prioriteres ved de største sykehusene

Akutt angioplastikk kan være kostbart

Kortikal blindhet og preeklampsi

Hypertensiv svangerskapssykdom kan debutere med kortikal blindhet som første symptom. Tilstanden indikerer affeksjon av sentralnervesystemet med mulighet for livstruende komplikasjoner. Ved adekvate tiltak er prognosen god. Med utgangspunkt i en pasientbeskrivelse gis en oversikt over tilstanden.

Kortikal blindhet og preeklampsi

Anbefalte artikler