Bedre og mer samordnet hjelp til rusmisbrukere

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Regjeringen vil gi rusmisbrukere og andre som trenger sosiale tjenester rett til individuell plan.

Regjeringen foreslår å overføre det ansvaret fylkeskommunen i dag har for institusjoner som yter sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere, til kommunene. Forslaget, som nå er på høring, vil rydde opp i uklare ansvarsforhold innen rusomsorgen og slik legge til rette for et bedre og mer samordnet tilbud til misbrukere som trenger hjelp.

Sosialdepartementet sendte 28.11. 2002 ut et høringsnotat med forslag til omorganisering av fylkeskommunens ansvar for institusjoner som yter sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere, samt forslag om å innføre lovfestet rett til individuell plan i forhold til kommunens sosialtjeneste (Rusreform II).

– Rusmisbrukere og andre som trenger langvarige og koordinerte tjenester, skal ha rett til å få utarbeidet en individuell plan, sa sosialminister Ingjerd Schou i den forbindelse.

Førstelinjetjenesten

– Jeg vil plassere ansvaret for å lage planer for den enkelte hos den kommunale instansen brukeren først henvender seg til. Med rett til individuell plan sikrer vi en mer langsiktig og helhetlig tenkning i forhold til brukere med sammensatte behov som er avhengige av flere tjenester, og at disse henger sammen, utdypet Schou.

Rett til individuell plan vil få særlig betydning som virkemiddel for å samordne tiltaksapparatet for rusmisbrukere.

Høringsnotatet er en oppfølging av regjeringens forslag om å flytte fylkeskommunens ansvar for institusjoner som yter spesialiserte helsetjenester til staten (Rusreform I). Dette forslaget skal behandles av Stortinget om kort tid. Det tas sikte på at reformene skal gjennomføres fra 1.1. 2004.

Anbefalte artikler