Takk for stor innsats i 2002

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Året som nå går mot slutten har vært et år hvor Legeforeningen har måttet rette mye av oppmerksomheten mot nok en helsereform. Denne gangen gjelder det spesialisthelsetjenestereformen som trådte i kraft 1. januar. I langt større grad enn tidligere har det lokale tillitsvalgtapparatet stått for en meget stor del av arbeidet.

  Parallelt med forhandlingene om nytt sentralt avtaleverk for leger i helseforetakene, etablerte vi i løpet av våren et organisasjonsapparat på regionalt nivå. Tillitsvalgte i Legeforeningens regionsutvalg og de av våre medlemmer som ble valgt som ansatterepresentanter regionalt og i det enkelte helseforetak, har utført et viktig pionerarbeid, et arbeid de har skjøttet meget tilfredsstillende.

  Akademikerne Helse og Legeforeningen sentralt forhandlet frem nasjonale avtaler (A1 og A2) med NAVO som motpart. Disse avtalene dannet grunnlag for de påfølgende lokale (B-del) forhandlingene. I skrivende stund er det kun inngått avtaler ved 15 foretak mens resten er inne i en spennende og avsluttende fase. Flere foretak er på det nærmeste klare til å undertegne avtalene. Jeg håper og tror at alle leger ved samtlige helseforetak vil ha nye avtaler å forholde seg til fra 1. januar.

  Allerede nå er det svært tydelig at Legeforeningens tillitsvalgte i foretakene har vist et enormt engasjement og at de har gjort en uvurderlig innsats i høstens forhandlingsprosess. De fortjener honnør, også fra sine kolleger ved den enkelte arbeidsplass. Gjennom denne prosessen bør vi også ha skapt grunnlag for fremtidig rekruttering av tillitsvalgte til sentrale verv. Sentrale tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet har også stått for en enorm innsats gjennom hele året.

  Spesialisthelsetjenestereformen handler om langt mer enn avtaler som regulerer legenes arbeidsvilkår. Først og fremst handler den om det faglige tilbudet til pasientene. Det har vært positivt å oppleve at foretakene i langt større grad enn tidligere eier, har ønsket å involvere fagmiljøene i utviklings- og omstillingsarbeidet. Mange av våre kolleger har bidratt betydelig i dette arbeidet. Positivt er det også at de regionale helsefore-takene viser vilje til å satse på forskning og å skjerme finansieringen av forskningen fra annen aktivitet.

  Spesialisthelsetjenestereformen har et stort potensial for utvikling. Hindringen er de økonomiske rammene som gjør det umulig å utnytte alle muligheter som ligger i reformen. Det er ikke tilstrekkelig finansielt grunnlag til å iverksette nødvendig omstilling. Dette er en utfordring som bevilgende myndigheter må ta innover seg.

  Også fastlønnede leger i heltids- eller deltidsstillinger i kommunene har forhandlet lønnsoppgjøret lokalt. Oppgjøret skal evalueres, men så langt viser resultatene og engasjementet større variasjon enn ved helseforetakene. Det endelige bildet vil sannsynligvis avdekke at både Legeforeningen, Alment praktiserende lægers forening og Offentlige legers landsforening har en utfordring foran neste års oppgjør.

  Fastlegeordningen bidrar fortsatt til meget god rekruttering av leger til kommunene. Det er nå kun ca. 120 ledige hjemler på landsbasis. I distriktene er det fortsatt noen steder vanskelig å rekruttere. Nøkkelen til en løsning ligger antakelig i stor grad i å etablere flere interkommunale vaktsentraler. Dessverre klarte vi ikke å legge grunnlag for dette i årets forhandlinger med Kommunenes Sentralforbund, noe som til sjuende og sist skyldes statens begrensede vilje til å dekke kommunenes utgifter. Legeforeningen klarte imidlertid å avklare den usikkerhet som rådet omkring fastlegenes ansvar i forhold til avtalt åpningstid. Det ble inngått nye avtaler, spesielt i Oslo kommune var behovet for en slik avklaring stort.

  Det er fortsatt utfordringer knyttet til fastlegeordningen. Omsetning av praksis er et område der vi har flere eksempler på at verken kommuner eller leger har klart å etterleve overenskomsten. Dette har skapt unødige problemer som Legeforeningen nå tar tak i for å sikre at disse prosessene kan skje i ryddige former.

  Oppmerksomheten dette året har i stor grad vært rettet mot spesialisthelsetjenestereformen og forhandlingene knyttet til denne. I denne prosessen er det lett å glemme den enorme innsatsen som tillitsvalgte i andre organisasjonsledd, spesialforeninger, utvalg og ansatte i Legeforeningen yter kontinuerlig. Også de fortjener takk og honnør for stor innsats og resultater.

  Jeg vil ønske alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god jul og et godt nytt år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media