Helselovgivningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Boken gir en fremstilling av helselovgivningen og juridisk tenkemåte. Målgrupper er bl.a. studenter i helsefag og helseadministrasjon, og yrkesaktive helsepersonell.

   Helse og jus består av sju hoveddeler. Første del omhandler juridisk tenkemåte, grunnbegreper og metode. Andre del presenterer helseretten som system og relasjonene til politikk og etikk. Pasientens rett til helsehjelp er temaet i tredje del. Fjerde del handler om pasientens rett til informasjon og medvirkning. Kravene til helsepersonellet omhandles i femte del: forsvarlighet, ledelse og ansvar, internkontroll, skader og uhell, dokumentasjon, taushetsplikt og meldeplikter. Sjette del er viet regelverket og tiltakene med kontroll av helsetjenesten og pasientens klagerett. Sjuende del omhandler pasientens rett til erstatning og rett til trygdeytelser ved sykdom.

  Forfatteren er jurist med solid forankring i helserett, bl.a. som pasientombud ved Rikshospitalet og som prosjektleder i Statens helsetilsyn. Han tar sikte på å fremstille hva lovbestemmelsene uttrykker i forhold til de mest praktiske problemstillingene som helsepersonellet møter.

  Fremstillingen er klar. Boken gir oversikt. Teksten gir mye kunnskap om de mange ulike formelle spørsmål som melder seg for helsepersonell. Noen av temaene kunne vært enda bedre belyst med kasuistikker. Boken har ingen figurer eller tabeller.

  Det er i de to siste årene utgitt flere bøker som presenterer større eller mindre deler av det helserettslige område. Noen av dem er allerede anmeldt i tidsskriftet (1, 2, 3).

  Sist i boken finnes en oversikt over gjeldende helselover og et utvalg av forskrifter, offentlige dokumenter og litteraturreferanser. Dette kan være til god hjelp. Derimot finnes intet stikkordregister. Den eneste forklaringen på dette må være at forfatter og forlag har andre og viktigere ting å tenke på enn stikkordregister i en lære- og oppslagsbok.

  RolfHanoa

  Nevrokirurgisk avdeling

  Ullevål universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media