Notiser

Notiser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Større åpenhet i Helse Bergen

  Styret i Helse Bergen HF har vedtatt å praktisere meroffentlighet for styre-saker så langt det er mulig. Dermed svarer foretaket på tiltale fra helseminister Dagfinn Høybråten som er misfornøyd med manglende åpenhet. Å praktisere meroffentlighet vil si å offentliggjøre dokumenter eller deler av dokumenter selv om de etter loven kan unntas offentlighet.

  Sakslister til styremøtene vil være offentlig tilgjengelig en uke før styremøtene, og saksdokumenter vil bli utlevert på forespørsel, opplyses det på www.haukeland.no. Unntaket er arbeidsnotater som ønskes diskutert i styret, men som ikke er ferdig bearbeidet. Helse Bergen HF vil for fremtiden også bestrebe seg på å orientere om saker som har spesiell interesse for publikum som for eksempel vente-lister og ventetider.

  Mental helse hos barn kartlegges

  10 000 elever fra 2.–4. klasse i Bergens-området skal delta i den grundigste undersøkelsen av barns mentale helse som er gjort i Norge. Barna skal følges hvert tredje år ved hjelpe av spørreskjemaer og intervjuer, til de er 18 år. Også foreldre og lærere skal intervjues. Ved å undersøke barn i alderen 7–9 år kan negative konsekvenser og følgetilstander forebygges på et tidlig tidspunkt. Ny kunnskap kan bidra til bedre planlegging av hjelpetiltak. Undersøkelsen kan også få samfunnsøkonomisk betydning, mener prosjektledelsen, ved at noen barn kan hjelpes på et lavere nivå enn i spesialisthelsetjenesten.

  Det er Universitetet i Bergen, Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri og Haukeland universitetssykehus som står bak kartleggingen Barn i Bergen (les mer: www.uib.no/bib).

  Ny reseptgruppe for Rohypnol og Flunipam

  Legemiddelverket omklassifiserer Rohypnol og Flunipam fra B-preparater til A-preparater. Endringen i reseptgruppestatus for disse legemidlene betyr at det vil kreves særskilt A-resept for å forskrive dem. Legemiddelverket mener at endring av reseptgruppestatus er et egnet tiltak for å hindre at legalt forskrevet flunitrazepam, ikke kommer på avveier.

  Legemiddelverket peker på at man ved slik reklassifisering gir et forsterket signal om legemidlenes misbruks-potensial. Endringen vil gi et forsterket signal om behovet for rasjonell forskrivning, og om at forskrivningen vil bli underlagt sterkere kontroll, hevder Helsedepartementet.

  Seksualliv ved astma, emfysem og KOLS

  Kronisk syke, som har deltatt i rehabiliteringskurs i regi av Vest-Agder sykehus, har formidlet behov for skriftlig informasjon om hvordan man kan holde et godt seksualliv vedlike. Nå foreligger brosjyren Kronisk lungesykdom og seksualitet . Den er beregnet på pasienten selv, men også partneren.

  Brosjyren kan deles ut av behandlende lege som utgangspunkt for samtale mellom den lungesyke og friske, om en av de mest private sider ved tilværelsen. Den problematiserer hvordan behovet for å oppleve varme, nærhet og ømhet fortsatt er til stede, og gir praktiske råd for hvordan paret kan gjennomføre samleie.

  Brosjyren kan bestilles fra nancy.castle@vas.no eller telefon 38 07 33 26.

  Svak vekst trass i konjunktursvikt

  Tall viser at bioteknologisektoren i Øresunds-regionen holder stand mot konjunktursvingene: Det siste året er 12 nye selskaper opprettet, mens tre er lagt ned i denne regionen. Antall ansatte har steget med 13 % i de mer enn 100 små og mellomstore bioteknologiforetakene. Selv om turbulensen på verdens finansmarkeder også påvirker bioteknologibransjen, er situasjonen i Øresunds-regionen udramatisk. Det har skjedd en konsolidering av de eksisterende virksomhetene fordi investorene er mindre risikovillige enn før og fordi det satses mer på å utnytte eksisterende forskningsområder.

  Kilde: Medicon Valley Academy (www.mva.org/)

  Forskrivning og administrasjon av legemidler

  Prosjektet Sikrere legemiddelbruk med fokus på primærhelsetjenesten hadde som mål å forbedre dokumentasjonsoverføring av pasientdata på tvers av omsorgsnivåene. Sikker overføring av viktig legemiddelinformasjon er vesentlig i dette arbeidet, og til dette må aktørene rette seg etter krav til standarder for kommunikasjon.

  Legeforeningen støtter forslag til kravspesifikasjon utarbeidet av Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH) som ledd i prosjektet.

  Fra elektronisk pasientjournal bør det kunne vises historikk over den faste medisinen som pasienten til enhver tid har brukt mener Legeforeningen. Det forutsettes at kravspesifikasjonene ivaretar muligheter til analyse av legemiddelforbruket i det reseptbaserte legemiddelregisteret som helsemyndighetene planlegger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media