Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Kognitiv svikt ved lavgradige gliomer

Lavgradige gliomer kan behandles med moderate doser stråleterapi uten at pasientens kognitive funksjon påvirkes (Lancet 2002; 360: 1361–8). 195 pasienter med gliom ble sammenliknet med 100 pasienter med ulike kreftformer i blodsystemet og 195 friske personer. Det var ingen sammenheng mellom stråleterapi og kognitiv funksjon dersom pasientene hadde fått doser på under 2 GY. Funksjonsnivåene var signifikant nedsatt hos pasienter med gliom i forhold til de øvrige kreftpasientene, og enda mer i forhold til de friske. Forfatterne hevder derfor at kreft også utenfor sentralnervesystemet medfører kognitiv svikt.

Bivirkning av tuberkulosebehandling

Hos pasienter som får kombinasjonsbehandling for latent tuberkulose bør man regelmessig sjekke nivået av leverenzymer (Ann Intern Med 2002; 137: 640–7). Samtidig behandling med pyrazinamid og rifampicin har ikke tidligere blitt sammenliknet med isoniazid i en klinisk kontrollert studie. Blant 207 pasienter som fikk kombinasjonsbehandling i to måneder, utviklet 16 leversvikt grad 3 eller 4. Dette skjedde med bare to av 204 som fikk isoniazid. Forekomsten av andre bivirkninger var lik i de to gruppene.

Digitalis – farligere for kvinner?

En tidligere studie basert på 6 800 pasienter viste ingen økt dødelighet ved digitoksinbehandling av hjertesvikt. En reanalyse av dataene tyder på at det kan være viktige forskjeller mellom kjønnene (N Engl J Med 2002; 347: 1403–11). Så man på kvinner alene, var dødeligheten økt med 4,2 prosentpoeng blant kvinner som fikk digoksin i forhold til dem som fikk annen behandling. Ifølge forfatterne av en ledsagende perspektivartikkel (1394–5) bør kvinner med hjertesvikt fremdeles behandles med digoksin. Serumkonsentra-sjonen bør da ikke overstige 1 ng/ml.

Ingen plager, men bedre likevel

Operasjon av asymptomatisk, primær hyperparatyreoidisme fører til varig bedring i helserelatert livskvalitet (Arch Surg 2002; 137: 1022–8). 74 pasienter som ble operert for primær hyperparatyreoidisme deltok i en spørreundersøkelse der man blant annet vurderte helserelatert livskvalitet (SF-36), og hele 72 (97 %) fullførte studien. Før operasjonen var livskvaliteten signifikant nedsatt i forhold til det som er vanlig i befolkningen, mens den etter ett år var tilnærmet normal.

Anbefalte artikler