Trykkfeil årsak til misforståelse om eutanasi i Nederland

Sturla Solheim Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 20/2002 presenterte Helene Pande (1) misvisende tall om eutanasi i Nederland (2). I sitt tilsvar (3) viser Pande igjen til samme tabell og artikkel som i sitt første innlegg (1). Visstnok inneholder denne artikkelen (4) ikke noen av de definisjonene jeg beskriver, og Pande mener at disse stammer fra mitt eget arbeid. Som henvist i mitt innlegg kommer definisjonene fra Griffith og medarbeideres bok Euthanasia & law in the Netherlands (5), kanskje den beste og mest oversiktlige engelskspråklige bok om medisinsk atferd som forkorter livet.

Tabellen Pande sikter til, skjønner jeg kan skape forvirring. Den inneholder nemlig en trykkfeil. Der det står «Opioids in large dosages (…) with the intention of ending life» skulle det stått «… not with the intention of ending life, but taking into account the probability that what he does for another reason (pain relief) will have that affect».

Jeg har vært i kontakt med både Dillmann og den nederlandske legeforeningen, og begge beklager på det sterkeste trykkfeilen og lover at den skal bli rettet opp i en senere utgave.

Videre var jeg upresis vedrørende behandlingsunnlatelse (2). I sitt regnestykke synes Pande å sidestille eutanasi og det å stoppe eller ikke begynne behandling der intensjonen er at pasienten kommer til å dø grunnet denne avgjørelsen. Jeg mener dette er en feil vurdering. Også i Norge skjer dette i stor grad og er som regel etisk uproblematisk. I Legeforeningens etiske regler for leger heter det i § 5: Å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp (6).

Ifølge Pandes regnestykke (1) er det slik «… at i Nederland er 28,9 % av dødsfallene registrert som følge av en eller annen form for aktiv dødshjelp slik dette defineres i vårt land». I sitt neste innlegg (3) moderer hun tallet til 25,9 %. Etter oppklaring av nevnte trykkfeil kan ytterligere 15,5 % prosent trekkes fra. Også de 7 % vedrørende behandlingsunnlatelse må trekkes ifra. Da ender vi opp med 3,4 %.

Jeg beklager hvis jeg ble oppfattet som arrogant i mitt første innlegg og håper at vi har et bedre grunnlag for videre diskusjon nå når tallene er korrigert.

1

Pande H. Eutanasi i Nederland – ny, foruroligende statistikk Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2042.

2

Solheim S. Misforståelse om eutanasi i Nederland Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2393.

3

Pande H. Misforståelse om eutanasi i Nederland Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2393.

4

Dillmann RJM. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Euthanasia in the Netherlands – transparency and accountability in euthanasia in the Netherlands. 7. utg. Utrecht: RDMA, 2000: 1 – 10.

5

Griffiths J, Bood A, Weyers H. Euthanasia & law in the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press; 1998.

6

Etiske regler for leger. Den norske lægeforening. www.legeforeningen.no/index.db2?id=485 (5.11.2002).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler