Les mer om ...

Artikkel

Laparoskopisk reseksjon av lever

Leverreseksjon er etablert behandling hos selekterte pasienter med lokalisert sykdom i leveren. En gjennomgang av de siste års behandlingsresultater fra Rikshospitalet viser at reseksjon trygt kan gjøres laparoskopisk.

Laparoskopisk reseksjon av lever

Behandling av herpes genitalis

Systemisk behandling med aciklovir eller valaciklovir har rask og god symptomatisk effekt og gir sjelden bivirkninger. Men behandlingen har ingen innvirkning på residivfrekvensen.

Systemisk antiviral behandling ved herpes genitalis

Diagnostiske markører for hjertefunksjon

Måling av natriuretiske hjertepeptider i blod kan gi informasjon om hvorvidt hjertesykdom er til stede, om tilstandens alvorlighetsgrad og om behandlingen virker. Diagnostisk treffsikkerhet og prognostisk vurdering kan bedres ved å måle nivået av disse peptidene.

Natriuretiske hjertepeptider som markører for hjertesykdom

Individualisert farmakoterapi

Genetiske polymorfismer i noen av cytokrom P-450-enzymene endrer metabolismen av legemidler. Dette kan ha klinisk betydning for opptil 10 % av befolkningen. Farmakologiske gentester er nå tilgjengelige, og disse vil være et viktig bidrag til individuell, rasjonell og sannsynligvis samfunnsøkonomisk lønnsom farmakoterapi.

Individualisert farmakoterapi basert på cytokrom P-450 (CYP)-genotyping

Norske legers alkoholvaner

Utviklingen i drikkemønster blant norske leger likner utviklingen i befolkningen. Hyppigere inntak av moderate mengder alkohol har ikke ført til sjeldnere inntak av større mengder.

Endringer i norske legers alkoholvaner 1985 – 2000

Anbefalte artikler