()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Laparoskopisk reseksjon av lever

  Laparoskopisk reseksjon av lever

  Leverreseksjon er etablert behandling hos selekterte pasienter med lokalisert sykdom i leveren. En gjennomgang av de siste års behandlingsresultater fra Rikshospitalet viser at reseksjon trygt kan gjøres laparoskopisk.

  Laparoskopisk reseksjon av lever

  Behandling av herpes genitalis

  Behandling av herpes genitalis

  Systemisk behandling med aciklovir eller valaciklovir har rask og god symptomatisk effekt og gir sjelden bivirkninger. Men behandlingen har ingen innvirkning på residivfrekvensen.

  Systemisk antiviral behandling ved herpes genitalis

  Diagnostiske markører for hjertefunksjon

  Diagnostiske markører for hjertefunksjon

  Måling av natriuretiske hjertepeptider i blod kan gi informasjon om hvorvidt hjertesykdom er til stede, om tilstandens alvorlighetsgrad og om behandlingen virker. Diagnostisk treffsikkerhet og prognostisk vurdering kan bedres ved å måle nivået av disse peptidene.

  Natriuretiske hjertepeptider som markører for hjertesykdom

  Individualisert farmakoterapi

  Individualisert farmakoterapi

  Genetiske polymorfismer i noen av cytokrom P-450-enzymene endrer metabolismen av legemidler. Dette kan ha klinisk betydning for opptil 10 % av befolkningen. Farmakologiske gentester er nå tilgjengelige, og disse vil være et viktig bidrag til individuell, rasjonell og sannsynligvis samfunnsøkonomisk lønnsom farmakoterapi.

  Individualisert farmakoterapi basert på cytokrom P-450 (CYP)-genotyping

  Norske legers alkoholvaner

  Norske legers alkoholvaner

  Utviklingen i drikkemønster blant norske leger likner utviklingen i befolkningen. Hyppigere inntak av moderate mengder alkohol har ikke ført til sjeldnere inntak av større mengder.

  Endringer i norske legers alkoholvaner 1985 – 2000

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media