Utdrag av referat fra sentralstyrets møte 5.11. 2002

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Mandat for Legeforeningens IT-utvalg

Sentralstyret har godkjent forslag til mandat for Legeforeningens nyoppnevnte IT-utvalg. Utvalget hadde sitt første møte 15.10. 2002. Funksjonstiden er foreslått til å være to år, men nåværende utvalg vil fungere ut første halvår 2005. Hovedpunktet i utvalgets mandat er å arbeide for at Legeforeningen skal kunne påvirke utviklingen og bruken av IT i helsevesenet. Hele mandatet finnes på: www.legeforeningen.no

Endring av mandatet for Legeforeningens turnusråd

Sentralstyret vedtok forslag til endring av mandat for Legeforeningens turnusråd. Begrunnelsen for forslaget var ny turnusforskrift gjeldende fra 1.1. 2002 og endringer i Helsedepartementets underliggende organer.

Støtte til likestillingskonferanse

Likestillingsutvalget har søkt om økonomisk støtte til en dagskonferanse om kvinner og nettverk, Girl wide web, 2.12. 2002. Konferansen tar for seg kvinner og ledelse og vil være et viktig bidrag til å stimulere kvinnelige leger til å ta lederutdanning. Konferansen vil også være viktig i forhold til Legeforeningens engasjement for å styrke mulighetene for kvinnelige leger til å bli ledere.

Sentralstyret innvilget søknad om støtte med inntil kroner 125 200. Garantien dekkes av midler til sentralstyrets disposisjon.

Landsstyresak: Forslag om endring av spesialistreglene i psykiatri

Spesialitetskomiteen i psykiatri har foreslått å endre spesialistreglene i psykiatri. Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2003 vedtok sentralstyret å sende et utkast til brev om endring av reglene til uttalelse til spesialforeningene, avdelingene, yrkesforeningene og spesialitetsrådet med høringsfrist innen 15.1. 2003.

Opprettelse av forskningsfond

Etter vedtak på et felles instituttmøte med de allmennmedisinske universitetsinstitutter våren 2002 ble det sendt en henvendelse til Legeforeningens president, Aplfs leder og sentralstyremedlem Anette Fosse med forslag om opprettelse av et allmennmedisinsk forskningsfond basert på avsetning tilsvarende den ordningen man har i Danmark for finansiering av «forskningsenheder for almen praksis» (avsetning av en krone per konsultasjon til forskningsfond).

Sentralstyret ser positivt på et initiativ fra Alment praktiserende lægers forening (Aplf) for å utrede muligheten for etablering av allmennmedisinske forskningsenheter, og at dette utredningsarbeidet vil ivareta de spørsmål som er reist av de allmennmedisinske institutter.

Når det gjelder mulighet for opprettelse av et Legeforeningens forskningsfond, bl.a. basert på bidrag fra legemiddelindustrien, mener sentralstyret at en slik løsning for tiden er lite realistisk. Sentralstyret vil derfor ikke prioritere arbeidet med et slikt fond. Sentralstyret antar at forslaget fra Aplf om avsetning til et uavhengig forskningsfond fra inntektene av legemiddelomsetningen, vil bli nærmere vurdert i det utredningsarbeidet Aplf har initiert og vil avvente resultatet av dette arbeidet.

Kvalitetsforbedringsutvalgets rolle

Sentralstyret uttrykker en takk til kvalitetsforbedringsutvalget for det store engasjementet utvalget utviser for det viktige arbeidet de gjør, blant annet gjennom Legeforeningens kvalitetsdager og det nyetablerte kurset i kvalitetsutvikling.

Sentralstyret ser svært positivt på at utvalget spesielt vil gå inn i problemstillingen omkring pasientsikkerhet og vil be om at utvalget utarbeider forslag til en strategi for hvordan Legeforeningen kan bidra med å styrke pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt plan. Sentralstyret ser behovet for en bedre integrering av forbedringskunnskap i medisinsk virksomhet, og at det er behov for bedre integrering av dette kunnskapsområdet i alle deler av medisinsk utdanning. Sentralstyret ber om at utvalget, i samarbeid med Legeforeningens sekretariat, viderefører arbeidet med integrering i grunnutdanningen som et første mål. Sentralstyret vil også be utvalget vurdere om kurstilbudet i kvalitetsutvikling som utvalget har laget, kan tilpasses en nettversjon innenfor Legeforeningens utdanning på Internett (LUPIN).

Studentrepresentasjon i Legeforeningens forskningsutvalg

Norsk medisinstudentforening hadde bedt om å få studentrepresentasjon i Legeforeningens forskningsutvalg. Sentralstyret stiller seg positiv til dette og oppnevner Merete Kile Holtermann som studentmedlem i inneværende periode.

Nytt medlem til rusmiddelpolitisk utvalg

Rusmiddelpolitisk utvalg er forutsatt å bestå av sju medlemmer. Ved oppnevnelsen for 2002 – 03 bestod utvalget av seks personer. Guri Spilhaug oppnevnes som nytt medlem av Legeforeningens rusmiddelpolitiske utvalg.

Landsstyrevedtak: Samarbeidsavtale med Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH)

I forbindelse med behandlingen av sak 12 under Legeforeningens landsstyremøte i Tromsø – forslag til endring av bestemmelser i etiske regler for leger – ble det blant annet fattet slikt vedtak: «Legeforeningen må arbeide for at det avtales retningslinjer med produsenter/leverandører av medisinsk utstyr på lik linje med de man har med den farmasøytiske industri.»

Til sentralstyrets møte 21.8. 2002 forelå meddelelse om at slike forhandlinger var startet opp før sommerferien. Fra sekretariatet forelå nå meddelelse om at Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) hadde satt som betingelse for inngåelse av en eventuell samarbeidsavtale at denne inneholdt faste priser for standleie.

Sentralstyret konstaterer at det for tiden ikke er grunnlag for å inngå en samarbeidsavtale mellom LFH og Legeforeningen, idet Legeforeningen ikke kan akseptere at eventuell slik avtale skal inneholde bestemmelser om faste priser for standleie.

Lederutdanningsstipend 2002

Møyfrid Kjøllesdal tildeles et lederutdanningsstipend på kr 30 000.

Landsstyremøtet i Molde 2003

Sentralstyret vedtok programforslag, budsjett og tidsrammer for landsstyremøtet 2003.

Forslag til endring av Legeforeningens lover

Sentralstyret fremmet for landsstyremøtet i juni 2002 et forslag til endring av Legeforeningens lover, §§ 20 og 18, begges 3. ledd, angående bortfall av medlemskap.

Etter anbefaling fra sentralstyret ble forslaget vedtatt sendt tilbake til sentralstyret for nærmere vurdering.

Sekretariatet hadde nå fremlagt en avveiing mellom det å fremme et noe justert forslag for landsstyremøtet 2003 i forhold til det som var lagt frem for landsstyremøtet 2002, og det å leve videre med en utforming av lovbestemmelsene på dette området slik de er. Sentralstyret vedtok ikke å fremme forslag til endring av lovenes § 20 overfor landsstyremøtet 2003. Det fremmes forslag om endring av lovenes § 18, tredje ledd således: «Sentralstyret kan nekte norske statsborgere som har medisinsk embetseksamen, en lege eller medisinstudent, å bli opptatt som medlem dersom han/hun har gjort seg skyldig i …»

Endringsforslaget fremsettes som en konsekvens av utformingen av samme bestemmelses første ledd og er av ren redaksjonell art.

Oppnevning av nytt utvalg for rettshjelpsordningen

Sentralstyret vedtok at utvalgsmedlemmene oppnevnes foreløpig for to år fra 1.1. 2003. Dersom landsstyret i 2003 ikke foretar endringer i den vedtektsbestemte funksjonsperioden, forlenges funksjonsperioden frem til 31.12. 2006.

For perioden 1.1. 2003 til 31.12. 2004 oppnevnes følgende nye medlemmer av utvalget: Aplf: Roar Dyrkorn, Trondheim. LVS: Bjørn K. Straume, Tromsø. Namf: Halfrid Waage, Skien. Nmf: Joakim Oliu Moe, Bergen. Of: Fridtjof Riddervold, Oslo. OLL: Grete Larsen, Akershus. PSL: Torgeir Haugen, Notodden. Ylf: Tone Dorthe Sletten, Trondheim.

Valg av leder foretas i et senere møte.

Statusrapport – Legeforeningens arbeid med ledelse i sykehus

Sekretariatet hadde utarbeidet en oversikt som viser aktuelle utfordringer ved overgang til enhetlig ledelse den senere tid. Saken har vært preget av forslag til organisasjonsmodeller hvor medisinsk ledelse ikke har vært synliggjort, eller forslag hvor medisinsk ledelsesansvar er sidestilt med ansvar for pleie/omsorg, personal, økonomi, mv.

Orientering – hovedavtaleforhandlinger i NAVO

Etter møte med NAVO var det avtalt at de kommende hovedavtaleforhandlinger for NAVO-helse tidligst kan begynne medio desember 2002. Det var inngått midlertidige avtaler om samarbeidsmodeller/-organer på regionsnivå. Det må kunne påregnes at foreløpige inngåtte avtaler på regionsnivå vil bli avløst av den nye hovedavtalen. Legeforeningen vil være en aktiv bidragsyter til de krav Akademikerne-Helse vil fremme til NAVO vedrørende ny hovedavtale.

Forhandlingsavdelingen arbeidet med et førsteutkast til krav fra Legeforeningen. Utkastet vil bli sendt på høring til de berørte yrkesforeninger i god tid før Akademikerne-Helse skal sluttbehandle kravet.

Sentralstyret vedtok å slutte seg til den skisserte prosedyre for hovedavtaleforhandlingene og tar for øvrig til etterretning tilbakemeldingen fra de foreløpige forhandlingskontaktene som har funnet sted.

Informasjon om lønnsforhold – NAVO-helse

Med bakgrunn i en henvendelse fra Norsk overlegeforening (Of) hadde forhandlingsavdelingen vurdert behovet for innsamling av lønnsinformasjon fra NAVO-helse. Som Of hadde pekt på i sin henvendelse, innebærer den nye avtaleordningen nye utfordringer når det gjelder informasjon om lønns- og arbeidsforhold for sykehuslegene. Både for å kunne vurdere resultatene denne høsten og grunnlaget for senere års forhandlinger, vil det være nødvendig å fremskaffe en del informasjon på makronivå. Samtidig vil det kunne være hensiktsmessig å tilby tillitsvalgte og medlemmer lønnsinformasjon, bl.a. til bruk som grunnlag ved tilsettinger og lokale lønnsvurderinger.

Sentralstyret vedtok at det utarbeides en mal som sendes de foretakstillitsvalgte for rapportering, med sikte på å kartlegge resultatene fra de lokale forhandlingene i helseforetakene høsten 2002. Sekretariatet arbeider videre med hvordan fremtidig informasjon om lønnsforhold i helseforetakene, dels som ledd i nødvendig bakgrunnsinformasjon i forbindelse med avtalerevisjonen, dels som ledd i informasjon til de tillitsvalgte/enkeltmedlemmer, best kan ivaretas. Saken legges frem for sentralstyret ved en senere anledning.

Landsstyrevedtak – betingelser for lån i lånefondet

På landsstyremøtet i juni ble følgende forslag fra Bente Johansen vedtatt oversendt sentralstyret: «Landsstyret ber sentralstyret overveie mulighet for og konsekvenser av å endre vedtektenes § 5, slik at lån i lånefondet følger de samme reglene som for personallån i Legeforeningen.» Sentralstyret gjennomdrøftet forslaget og vurderte samtidig hvorvidt det var behov for en generell gjennomgang av vedtekter og retningslinjer for fondet. Sentralstyret vedtok at rentesatsen for utlån fra lånefondet fastsettes til 0,5 % over normalrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold for kalenderåret 2003. Med henvisning til generalsekretærens rapport til sentralstyret 27.9. 2002 pålegges sekretariatet å vurdere endringer i vedtekter og retningslinjer for lånefondet, blant annet med sikte på effektivisering av fondets drift. Rapport forelegges sentralstyret på første møte i 2003.

Felles tiltak om røykfrie sykehus

Norsk Kommuneforbund, Norsk Helse- og Sosialforbund, Norsk Sykepleierforbund og Den norske lægeforening deltok på et møte i regi av Statens tobakksskaderåd i desember 2001. Samtlige organisasjoner forpliktet seg her til å gjennomføre et fellesprosjekt hvor formålet er røykfrie sykehus og å iverksette tiltak for å gjøre de ansatte røykfrie. Organisasjonene hadde hatt flere møter og besluttet at en slik kampanje bør ha oppstart 28.2. 2003. I den forbindelse ville hver organisasjon bli bedt om å stille inntil kr 40 000 til rådighet for tiltaket. Ev. utgifter utover dette ville bli søkt dekket av Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk.

Sentralstyret vedtok at Legeforeningen går aktivt inn i samarbeidsprosjektet røykfrie sykehus. Utgiftene ved foreningens deltakelse, kr 40 000, dekkes ved allerede avsatt budsjettpost.

Sentralstyrets møteplan for 2003
  • Torsdag 20. februar

  • Tirsdag 18. mars

  • Onsdag 9. april – torsdag 10. april

  • Mandag 19. mai

  • Torsdag 19. juni

  • Onsdag 27. august

  • Onsdag 24. september

  • Tirsdag 28. oktober

  • Fredag 5. desember

Anbefalte artikler