Inkluder arbeidstakere!

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Siden vi gikk i gang med arbeidet om et inkluderende arbeidsliv for ett år siden, har vi fått flere påminnelser om at det vi driver med, er viktig, sa Bondevik. Han påpekte at det er stadig flere ute av arbeidslivet på grunn av helseplager: – Dette er et alvorlig samfunnsproblem også fordi omfattende og langvarig bruk av sykmeldinger innebærer en stor risiko for å falle ut av arbeidslivet for godt. For bedriftene innebærer også økt sykefravær, økte utgifter og tapt produksjon.

– Jeg håper og tror at intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv vil bli et effektivt virkemiddel for å redusere sykefraværet og uførepensjon, få flere arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne i arbeid og øke den reelle pensjonsalderen, sa Kjell Magne Bondevik.

Legeforeningen ønsker å bidra

– Vi vil være en aktiv medspiller for å unngå utstøtelse av arbeidslivet, sa visepresident i Legeforeningen, Yngve Mikkelsen da han innledet på seminaret.

– Legenes rolle ved sykmelding er å gi en attestasjon til trygdekontoret om at vedkommendes fravær skyldes funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom. Det er imidlertid ikke slik at legens sykmelding automatisk medfører utbetaling. Sykmeldingen er kun et dokumentasjonskrav overfor trygden. Ved formell behandling avgjør trygdeetaten om sykepenger skal utbetales, sa han.

– Med et endret sykdomspanorama i befolkningen, er det i dag ofte vanskelig å påpeke klare objektive funn som bringer folk til lege. Legens rolle som forvalter av et velferdsgode, er således blitt langt mer diffus og vanskelig. Sykmelding er dessuten blitt en forhandlet rettighet som arbeidstaker kan bestemme over selv i et gitt antall dager. Blant sykefraværsårsakene er over halvparten av tilfellene psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager. Det er ikke alltid like lett å klargjøre symptomer og funn som enkelt kan sette en diagnose på tilstanden, sa han.

– Målt ut fra generelle målemetoder for å vurdere befolkningens helse, må denne ansees for å være lite endret, kanskje med en generell forbedring. Imidlertid opplever stadig flere subjektive helseproblemer. Det er således ikke enkelt å forklare det økte sykefraværet ut fra befolkningens generelle helse.

Arbeidsplassen på banen

– I denne situasjonen er Legeforeningen glad for den nye IA-avtalen. Det gjør det mulig som et prinsipp å flytte arenaen for vurdering av sykefravær eller sykenærvær fra legekontoret til den enkeltes arbeidsplass, sa Mikkelsen.

Avtalen forplikter også arbeidsgiver i langt større grad enn tidligere med hensyn til å tilrettelegge arbeidet for den enkelte.

– Det er arbeidsgiver sammen med arbeidstaker som kjenner arbeidsplassen best. Det må derfor være disse som i fellesskap må finne frem til arbeidsoppgaver som vedkommende kan utføre. Det er viktig å fortsette på sin arbeidsplass for å hindre utstøtelse fra arbeidslivet. Legenes primære oppgave blir således å vurdere om pasienten må være hjemme av helbredsgrunner eller om pasienten kan møte på arbeidsstedet. Legeforeningen støtter derfor intensjonene i IA-avtalen, avsluttet Yngve Mikkelsen.

Legeforeningens sekretariat blir IA-bedrift

Ifølge generalsekretær Magne Nylenna i Legeforeningen blir sekretariatet en IA-bedrift.

– Dette vil skje i to etapper, sier han. – Første skritt blir å få en kontaktperson i trygdeetaten og nedfelle operative mål i avtalen om et inkluderende arbeidsliv, som er å redusere sykefraværet, rekruttere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og å øke den reelle pensjonsalderen. Neste skritt vil være å tilrettelegge registreringsrutiner, forberede og informere ansatte og ledere, sier Nylenna.

– fakta –

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Målene i intensjonsavtalen er at sykefraværet skal være redusert med 20 % innen utgangen av 2005. Både private, statlige og kommunale bedrifter kan bli IA-virksomheter. Intensjonsavtalen skal evalueres annet kvartal 2003. Avtalen sier at hvis det åpenbart ikke er mulig å nå de operative mål for avtaleperioden med de avtalte virkemidlene, så vil den opphøre med mindre partene blir enige om noe annet. Regjeringen setter inn ressurser i form av virkemidler gjennom både trygdeetaten, Aetat og Arbeidstilsynet.

Anbefalte artikler