Hjerneforandringer ved lese- og skrivevansker

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spesifikke vansker med lesing og skriving, også kalt dysleksi, rammer mange barn og kan gi problemer i hverdagen gjennom hele livet. En sammenheng med følelsesmessige og atferdsmessige problemer er vist. Bortsett fra arvelige faktorer, er årsakene til lese-/skrivevansker ukjente.

  Avhandlingen tar utgangspunkt i aktuelle årsakshypoteser for lese-/skrivevansker, og ser på forskjeller i hjernestruktur, nevropsykologiske aspekter og emosjonell utvikling. Dette er studert i en gruppe på 25 barn med dysleksi i alderen 10 – 12 år og en like stor kontrollgruppe.

  Ved magnetisk resonansundersøkelse ble det funnet forskjeller i utviklingen av hjernens språkområder. Det ble også funnet at dysleksigruppen hadde problemer med å oppfatte språklyder. Videre undersøkelser viste at problemer med lydoppfattelse også gjaldt ikke-språklige lyder, som toner. Dette kan skyldes en mer grunnleggende svikt i hjernens evne til å registrere hurtige signaler. Det viste seg at dysleksigruppen også hadde problemer med å reagere på hurtige synssignaler, men dette kan også forklares ved oppmerksomhetsvansker. På spørreskjema til foreldre og lærere ble mange av barna med dysleksi beskrevet som uoppmerksomme, men det var også en overhyppighet av andre problemer som angst og overaktivitet.

  Avdekking av faktorer som kan ligge til grunn for vanskene med lesing og skriving utgjør en mulig innfallsvinkel til å trene på mer grunnleggende prosesser enn direkte trening på lesing. Det at studien er befolkningsbasert, gjør at funnene antas å være mer representative for barn med dysleksi generelt, enn i tidligere studier som har basert seg på kliniske utvalg. Men det må longitudinelle studier til for å avgjøre om funnene er årsaker til eller følger av lese-/skrivevanskene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media