Notiser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Litt mer til foretakene

  Regjeringen foreslår å bevilge 2 milliarder kroner mer til drift av sykehusene i 2003 enn i 2002. Aktiviteten i sykehusene forventes å øke med 6 % fra 2000 til 2002. Budsjettforslaget legger til rette for at sykehusene skal kunne videreføre aktivitetsnivået også neste år.

  Mammografi til alle

  Det foreslås 420 millioner kroner til kreftplanen neste år, dvs. en økning på 44 millioner kroner, blant annet til forebyggende tiltak. Mammografiscreening skal bli et landsdekkende tilbud til kvinner i alderen 50–69 år. Egenandelen går opp fra 114 kroner til 200 kroner.

  Kreftplanen i mål

  420 millioner kroner er foreslått avsatt til kreftplanen. Det er en økning på 44 millioner kroner. Målet om en samlet bevilgning på 2 milliarder kroner fra 1999–2003 er dermed nådd. Det er nå 31 strålemaskiner i landet og det tas sikte på opptrapping til 39 slike maskiner. Det foreslås 10 millioner kroner mer til tobakksforebyggende arbeid i 2003.

  Ved livets slutt

  Regjeringen vil bruke 29 millioner kroner til å videreføre satsingen på tilbud til mennesker i livets sluttfase, herunder innføring av tilleggsrefusjon i ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF) ved lindrende behandling.

  Legemiddelregister

  13 millioner kroner foreslås til å opprette et reseptbasert legemiddelregister over legemidler som ekspederes i apotek. Registeret skal gi myndighetene oversikt over bruk og forskrivning av legemidler, samtidig som legene vil få bedre grunnlag for å evaluere egen forskrivningspraksis. Registeret skal hjemles i helseregisterloven som et pseudonymt register, slik at fødselsnummer ikke vil bli registrert.

  Forskning på stamceller

  5 millioner kroner avsettes til forskning på stamceller fra fødte individer. Regjeringens vil ikke tillate terapeutisk kloning. Målet er at personer med alvorlige, uhelbredelige sykdommer kan få et reelt behandlingstilbud i fremtiden. Regjeringen vil også prioritere forskning for å få kunnskap om helseeffektene av genmodifiserte næringsmidler.

  Medisinsk forskning

  Bevilgningene til medisinsk forskning foreslås økt med 23 millioner kroner. Forskningsandelen av regionsykehustilskuddet skal økes med 15,2 millioner kroner til 96 millioner kroner. Tilskuddet omfatter et generelt bidrag til klinisk forskning samt et særskilt tilskudd til bestemte forskningsprosjekter, herunder utprøvende behandling.

  Syk i utlandet?

  Regjeringen foreslår at dekking av utgifter til helsetjenester for turister og andre på midlertidige opphold i land utenfor EØS-området, faller bort. Slike utgifter må dermed dekkes av reiseforsikring. Endringen berører ikke rett til sykebehandling etter gjensidighetsavtaler. Turister innen EØS-området berøres ikke av forslaget. Endringen skal gjelde fra 1. januar 2003.

  Ordning om ortopedi

  Bestillingsordningen for ortopediske hjelpemidler som ble innført 1. juli 2001 skal avvikles. Ordningen førte til rask vekst i trygdens utgifter til ortopediske hjelpemidler og det foreslås at man går tilbake til gammel søknadsprosedyre ved trygdekontorene fra 1. januar 2003.

  Spesielle hjelpemidler

  Regjeringen vil utvide aldersgrensen fra 18 til 26 år for lån av spesielle hjelpemidler som brukes til trening og fysisk aktivitet. Samme utvidelse av aldersgrense skal også for retten til spesialproteser til fritidsbruk fra 1. januar 2003.

  Les Helsedepartementets fagproposisjon: http://www.odin.dep.no/repub/02 - 03/stprp/1/hd

  Ny preparatliste for blåresept

  Preparatlisten til blåreseptforskriften er oppdatert med virkning fra 1. oktober. For første gang er det også laget en liste over hvilke antibiotika som kan forskrives på blå resept. Tidligere har det vært opp til apotekene å påse om legemidlet legen har forskrevet, refunderes eller ikke. Denne ordningen opphørte 1. oktober.

  Preparatlisten gjelder preparater som kommer inn under § 10 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Listen finnes på Lovdata: www.lovdata.no/rsk/rtv/rt-19990000-0001.html

  Ny hjertemedisin på blåresept

  På grunn av mangelen på Selo-Zok er hjertemedisinen Emconcor blitt tilgjengelig på blåresept fra 1. oktober.

  Legemiddelverket hastebehandlet søknaden for preparatet fordi forsyningssvikt for Selo-Zok førte til at rundt 75 000 pasienter fikk svekket tilbudet sitt. Både søknad om markedsføringstillatelse og godkjenning for forskrivning på blåresept ble behandlet svært raskt. Det nye legemidlet er billigere enn Selo-Zok, ifølge Helsedepartementet. Nye leveranser av Selo-Zok kan ventes i midten av november.

  Nyheter på e-post

  Vil du motta e-post med nyheter som publiseres på www.legeforeningen.no? Oppe til høyre på åpningssiden finner du teksten Abonnere@. Klikk på denne, og skriv inn e-postadressen du ønsker å motta nyheter på.

  Sidene oppdateres med én til tre nyheter hver dag, men kun utvalgte artikler sendes ut på e-post. Nyhetene produseres av Tidsskriftets nyhetsredaksjon og Legeforeningens ansatte.

  Godkjente kurs på Internett

  Visste du at du kan ta godkjente kurs på Internett? Besøk LUPIN (Legeforeningens utdanning på Internett): http://lupin.legeforeningen.no

  LUPIN tilbyr fem kurs som er godkjent for forskjellige spesialiteter: Forsikringsmedisin, Informasjonssøking ved hjelp av Internett, Spirometri i allmennpraksis, Introduksjon til regnskapsføring for selvstendig næringsdrivende leger og 24-timers blodtrykksmåling.

  Internett-kursene gjør det mulig for deg å gjennomføre kursene hvor og når du vil, forutsatt tilgang til PC og Internett. Du vil selv kunne bestemme fremdriften. Mer informasjon kan du få ved å kontakte kjersti.ekstrom@ legeforeningen.no

  Rettshjelpsordningen

  Legeforeningens medlemmer kan gjennom rettshjelpsordningen for leger søke om støtte til juridisk bistand i saker som hovedsakelig kan knyttes til legens yrkesutøvelse, etter kriterier nedfelt i vedtekter og retningslinjer. Utvalget for rettshjelpsordningen eller sentralstyret i Legeforeningen vurderer søknaden og foretar eventuell bevilgning. Ordningen omfatter ikke fagforeningssaker eller saker som er omfattet av Legeforeningens kollektive ansvarsforsikring.

  Prosedyrer for søknad om støtte: Sekretariatet i rettshjelpsordningen kontaktes så snart saksforholdet har oppstått og før det etableres kontakt med advokat. Legen selv bør avstå fra handlinger før saken er vurdert av sekretariatet. Søknad om støtte til juridisk bistand skal sendes og behandles av rettshjelpsutvalget før advokaten utfører arbeid. I helt spesielle tilfeller kan advokat kontaktes direkte. Alle søknader må ledsages av fyldig dokumentasjon og det forutsettes at rettshjelpsordningen orienteres om fremdriften i saken og resultatet Kontakt: Ass. forhandlingssjef Odvar Brænden, telefon 23 10 90 00. E-post: odvar.brenden@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media