Norsk studie om antikoagulasjon etter hjerteinfarkt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Siden 1994 har norske indremedisinere sammenliknet effekten av warfarin og acetylsalisylsyre etter hjerteinfarkt. Resultatene tyder på at det første alternativet er det beste.

  Artikkel

  Effekten av behandling med medikamenter som hemmer koagulasjonssystemet eller blodplatene, er godt dokumentert som sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt. Det mangler imidlertid gode studier som sammenlikner disse to medikamenttypene. Et slikt samarbeidsprosjekt med deltakere fra flere norske indremedisinske avdelinger er nylig publisert i The New England Journal of Medicine (1). En lederartikkel i samme tidsskrift gjennomgår resultatene og trekker tråder fra tidligere studier (2).

  Forfatterne inkludere i alt 3 630 pasienter, som etter gjennomgått hjerteinfarkt ble randomisert til enten å behandles med acetylsalisylsyre, warfarin eller begge deler. I gruppen som fikk warfarin tilstrebet man en INR-verdi på 2,8–4,2 og ved kombinasjonsbehandling 2,0–2,5. Studiens primære endepunkt var død, nytt hjerteinfarkt eller tromboembolisk hjerneslag. Etter fire års oppfølgingstid var det en signifikant bedre effekt av begge warfarinregimene i forhold til acetylsalisylsyre, sterkest for kombinasjonsbehandlingen. Effekten var imidlertid forbeholdt nye hjerteinfarkt og hjerneslag, og gav ikke utslag på dødelighet. Det var få tilfeller av alvorlige blødninger, men likevel signifikant flere i gruppene som fikk warfarinbehandling i forhold til acetylsalisylsyre alene.

  Førsteforfatter Mette Hurlen ved Ullevål universitetssykehus har arbeidet med studien siden den startet i 1994. – Norge er et lite og oversiktlig land. Det er derfor mulig å gjennomføre gode kliniske studier med høy oppfølgingsprosent, slik som vi fikk til her, forklarer hun.

  Hittil har det vært mest vanlig å benytte acetylsalisylsyre som tromboseprofylakse etter hjerteinfarkt. – Etter min mening bør nå kombinasjonsbehandling med warfarin, eventuelt warfarin alene, bli førstevalget, sier Hurlen. Dette gjelder pasienter under 75 år og dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner mot warfarinbehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media