Medisinsk nytt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Brystkreft og eggstokkreft

  Brystkreft og eggstokkreft

  Omkring halvparten av kvinner med arvelig brystkreft vil i løpet av livet utvikle ovarialcancer (Lancet 2002; 360: 891 – 4). En målrettet familieanamnese vil være et godt alternativ til genetiske masseundersøkelser for å identifisere denne pasientgruppen. Svenske forskere fulgte 30 552 kvinner med brystkreft i gjennomsnitt seks år. De fant at risikoen for å utvikle ovarialcancer var 17 ganger økt dersom kvinnen var under 40 år og hadde en førstegradsslektning med ovarialcancer. Dersom slektningen hadde hatt brystkreft, var risikoen femdoblet.

  Mammografi

  Mammografi

  En kanadisk oppfølgingsstudie bidrar til nyttig informasjon i mammografidebatten (Ann Intern Med 2002; 137: 305 – 12). 50 430 friske kvinner i aldersgruppen 40 – 49 år ble fulgt i inntil 16 år. Halvparten gjennomgikk årlig mammografi og manuell brystundersøkelse, mens den andre halvparten fulgte det vanlige helseprogrammet i kommunen. 105 kvinner i mammografigruppen døde av brystkreft, mot 108 i kontrollgruppen. Nærmere analyse av dataene viser at det er svært usannsynlig at mammografiscreening av yngre kvinner reduserer dødeligheten med mer enn 20 %.

  Prognose ved cerebral parese

  Prognose ved cerebral parese

  Det er få gode oppfølgingsstudier som kan gi foreldre til nyfødte med cerebral parese informasjon om prognose (JAMA 2002; 288: 1357 – 63). Resultater fra en studie med 653 barn kan nå si noe om utsiktene vedrørende grovmotorisk funksjon. I studien ble det foretatt validerte undersøkelser fem ganger i løpet av studieperioden. Etterpå utviklet forfatterne kurver som deler pasientene inn i prognosegrupper. I en lederartikkel (JAMA 2002; 288: 1399 – 1400) diskuteres hvordan klinikere kan gjøre direkte nytte av funnene for å informere pårørende til barn med cerebral parese.

  Akupunktur har ikke effekt ved astma

  Akupunktur har ikke effekt ved astma

  Den britiske legeforeningen har nylig akseptert akupunktur som medisinsk behandling, og i USA er det vanlig at medisinstudenter tar tilleggskurs i akupunktur. Behovet for dokumentasjon av effekten er derfor økende. 23 pasienter med moderat, kronisk astma gjennomgikk både ekte akupunktur og såkalt «sham»-behandling i en blindet overkrysningsstudie (Chest 2002; 121: 1396 – 1400). I løpet av de ulike behandlingsperiodene kunne man ikke påvise noen statistisk signifikante forskjeller i lungefunksjon, bruk av b₂-agonister eller subjektive plager.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media